Ett lärande Esbo

I Esbo pågår många utvecklingsprojekt som har att göra med bildning och undervisning. Gemensamt för dem är tanken om en lärande stad, kunniga Esbobor och livslångt lärande. Utvecklingsprojekten grundar sig på Esbo-berättelsen och visar vart vi är på väg i fråga om lärande och utveckling av oss själva.

I utvecklingsplanen för utbildningen i Esbo (KuntaKesu) 2020 kopplas kommunens egna utvecklingsbehov till de nationella riktlinjerna för utveckling. I planen förbinder sig Esbo att följa de principer om livslångt lärande som gjorts upp i nätverket UNESCO Learning cities, så att Esboborna i sitt eget liv kan förverkliga ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomisk, hållbar utvecklig.

Målet för utvecklandet av undervisningen är ett lärande Esbo och en kunnig Esbobo.

1. En kunnig Esbobo

En människa som lär sig, är kreativ och kunnig kan fungera i en okänd framtid.

2. Enhetlig lärstig

En välmående, lärande person i livets olika situationer och skeden, i växelverkan med miljön.

3. Ansvarsfullt ledarskap

Eget och gemensamt ansvar för att förverkliga gemensamt uppsatta mål.

Skolornas läroplaner förnyas och tas i bruk på hösten 2016. Projekten genomförs i samarbete med många aktörer, kommuninvånare, utbildningsorganisationer, företag och samfund.