Barn i behov av stöd

Målet för all förskoleundervisning är att stärka barnets självkänsla och personliga utveckling. Barn, vars utveckling, inlärningsfärdigheter eller hälsa har försvagats på grund av sjukdom, handikapp eller funktionsstörning, eller vars psykiska eller sociala tillstånd ger upphov till svårigheter, har rätt till stöd. Genom att i tidigt skede sätta in stödåtgärder strävar personalen i förskolan till att förebygga och avhjälpa inlärningssvårigheter.

Stöd för barnets växande och lärande anordnas inom ramen för

  • allmänt,
  • intensifierat eller
  • särskilt stöd

Barnets stödbehov följs regelbundet upp och stödnivån anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar. Kontinuitet i stödet beaktas vid övergången från dagvård till förskola samt från förskola till skola. Barns eventuella stödbehov i förskolan beaktas, i mån av möjlighet, redan i dagvården vid övergången till förskolan t.ex. vid planering av assistenttjänster eller då förskolegrupper bildas. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att bedöma behovet av stöd hos ett barn som beviljats uppskov med skolstarten.

Stöd för växande och lärande ges huvudsakligen i barnets egentliga förskolegrupp i den egna förskolan. Genomförandet av stödet kan förutsätta att barnet flyttas till en annan förskolegrupp eller till en annan förskola som bättre tillgodoser barnets behov. De mål och stödåtgärder vilka planerats för att stödja barnets växande och lärande dokumenteras i Plan för barnets lärande eller i en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP).