Skolskjuts

Staden ordnar skolskjuts för elever i årskurs 1-2 om skolvägen är längre än 3 km lång och för elever i årskurs 3-9 om skolvägen är längre än 5 km lång. Skolvägen mäts enligt den kortaste väg som är framkomlig till fots året runt. Skolskjutsarna ordnas i första hand med ordinarie buss eller lokaltåg. Abonnerad skjuts ordnas endast om allmänna kommunikationer inte står till buds.

Skolskjuts kan undantagsvis ordnas av andra orsaker exempelvis för elever vilkas skolväg bedöms som farlig. För att eleven skall få resekort eller abonnerad skjuts bör vårdnadshavaren vid vårterminens slut eller senast i  början av höstterminen fylla i en ansökningsblankett som lämnas till rektorn. Förkommet resekort ersätts inte.
Skolgården skall vara en trygg plats för eleverna att vistas på. Därför skall vårdnadshavare som själva skjutsar sina barn till skolan ta hänsyn till skolans köranvisningar.

Eleven som går i annan än sin närskola är inte berättigad till avgiftsfri skolskjuts.

Läs mer om riktlinjer för beviljande av skolskjuts.

Skolsekreterarna ger mera information om beviljande av resekort eller övrig skolskjuts.

Mer information om skolskjutsar:
koulukuljetukset@espoo.fi
Tfn 09 816 24000, kl. 9:00-15:00