Bemböle skola stöd för lärande och skolgång


SPECIALLÄRAREN

Skolans speciallärare jobbar med elever som har inlärningssvårigheter. Specialläraren kan jobba med eleverna individuellt, i små grupper eller i klassen som klasslärarens kompanjonlärare. Specialläraren utvärderar årligen skolans samtliga elever i deras tal-, läs-, och skrivfärdigheter.

Till speciallärarens uppgifter hör också att kartlägga och utreda ett barns specialbehov och
tillsammans med lärare, föräldrar och övrig elevvårdspersonal planera elevens undervisning så att
den stöder elevens inlärning och utveckling.

SKOLPSYKOLOGEN

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stöda elevens psykiska utveckling och välmående.
Skolpsykologen arbetar också för att stöda hela skolsamfundets utveckling och för att alla ska få arbeta
i en trygg inlärningsmiljö.

Till de huvudsakliga uppgifterna hör att
- göra utredningar och ge utlåtanden som gäller elevens skolgång, inlärning och utveckling och vid behov rekommendera vidare undersökningar och stödåtgärder.
- vägleda, råda och stöda eleven och dess vårdnadshavare.
- konsultera lärare och övrig personal i frågor gällande barnets psykiska och sociala utveckling samt inlärning.