Skolans direktion

 SKOLANS DIREKTION SAMT DIREKTIONSARBETET

Elevernas vårdnadshavare har möjlighet att påverka skolans verksamhet på många olika sätt. Bland annat genom att delta i direktions eller föräldraföreningsverksamheten.

Direktionens uppgifter är bland annat:

  • stödja samarbetet mellan skolan och hemmet samt skolan och närmiljön
  • stödja och befrämja skolans utveckling
  • utvärdera fostran, undervisning och elevvård i samarbete med lärarkåren och elevkåren
  • vid val av rektor ge utlåtande till nämnden efter att ha hört lärarkåren, övrig personal och i gymnasiet även elevkåren
  • iaktta skolfastigheten och närmiljön, inlärningsmiljön samt göra förbättrings- och utvecklingsförslag samt ge utlåtanden i dessa frågor
  • för sin del representera skolan

Direktionen väljs för en period på fyra år av Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden på förslag av skolans föräldrar.

Finno skolas direktion för 2013-2016 består av tre föräldrar och två representanter för personalen. Samtliga har dessutom personliga ersättare. Skolans rektor föredrar ärendena och fungerar även som sekreterare i direktionen. Direktionen sammanträder 3-4 ggr per läsår. Såväl medlemmar som ersättare i direktionen har tystnadsplikt.