Direktionen

Varje skola har ett eget förtroendemannaorgan, direktion, vars medlemmar väljs av Barn- och utbildningsnämnden för fyra års perioder. Till direktionens huvuduppgifter hör att godkänna skolans arbetsplan och att fortlöpande bevaka skolans arbetsförhållanden samt främja samarbetet mellan hem och skola. Föredragande och sekreterare i direktionen är skolans rektor. Två elevrepresentanter samt suppleanter väljs vid skolårets början.

Direktionen stöder

 • utvecklandet av fostran och undervisning i skolan
 • ett stimulerande arbetsklimat
 • upprätthållande av arbetsron i skolan
 • en trygg studiemiljö


Direktionen godkänner

 • läroplanen, läsårsplanen och verksamhetsplanen
 • kriterier för val av elever till skolans specialinriktade undervisning
 • ordningsreglerna i skolan
 • avstängande av elev

Utöver vad som definierats i Esbo stads instruktion för nämnderna och direktionerna inom stadens utbildningssektor står direktionen för en aktiv intressebevakning skolan till fromma.


Ytterligare vill direktionen i Lagstads skola främja ett gott samarbete

 • med direktionerna i de övriga Esboskolorna
 • över språkgränserna
 • med skolans egen föräldraförening
 • förbundet Hem och Skola

Motto: Juncta valenta - "Förenade krafter ger styrka"