Direktionen

DIREKTIONEN FÖR MATTLIDENS SKOLA

Varje skola har ett eget förtroendemannaorgan, direktion, vars medlemmar väljs av Barn- och utbildningsnämnden för fyra års perioder. Till direktionens huvuduppgifter hör att godkänna skolans arbetsplan och att fortlöpande bevaka skolans arbetsförhållanden samt främja samarbetet mellan hem och skola. Föredragande och sekreterare i direktionen är skolans rektor.

Två elevrepresentanter samt suppleanter väljs vid skolårets början.

PERIODEN 2013 - 2016

Ordinarie medlemmar

Eva Hisinger-Jägerskiöld, ordförande 

Tom Ahlbäck

Maria Holmlund-Rytkönen, medlem 

Ann-Marie Michelsson, medlem 

Johan Wentzel, medlem

Mats Österback, lärarrepresentant 

Maria Holopainen, personalrepresentant

 Laila Andersson, sekreterare

suppleanter

Yvonne Silvander

Peter Linfdolm

Gunilla Stenberg

Marianne Lindholm 

Timo Holopainen

Tomas Höglund

Marjo Nylund