Skolpsykologen

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stödja elevens psykiska utveckling och välmående. Till psykologens arbete i grundskolan hör psykologiska undersökningar,diskussionshjälp, handledning och rådgivning. Eleverna och deras vårdnadshavare kan vända sig till psykologen i frågor som gäller inlärning,skolgång,människorelationer och svåra livssituationer.

Skolpsykologerna samarbetar också med den övriga elevvårdspersonalen och lärare och personal i skolan samt med olika instanser utanför skolan.

Heidi Storgårds åk 1-9  tfn 046- 877 3275
heidi.storgards@esbo.fi