Direktion

DIREKTIONEN I RÖDSKOGS SKOLA FÖR 2013-2016

Varje skola har ett eget förvaltningsorgan, direktionen, vars medlemmar väljs av skolans föräldrar och utses av utbildningsnämnden. Direktionen väljs för en period på fyra år. Till direktionens huvuduppgifter hör att godkänna skolans läroplan och att fortlöpande bevaka skolans arbetsförhållanden, samt att befrämja samarbetet mellan hem och skola.