Elevvård

ELEVVÅRD

i skolan fungerar en elevvårdsgrupp. Till gruppen hör rektor, skolpsykologen, skolhälsovårdaren, specialläraren och klassföreståndaren.

Elevvårdsgruppen sammankommer en gång i månaden. Gruppen behandlar

  • aktuella allmänna angelägenheter
  • trivseln i skolan
  • arbetsron
  • enskilda elevers problem

Vid behov kallas vårdnadshavarna till elevvårdsmöten.

Antimobbningsplan i Rödskogs skola

SPECIALUNDERVISNING

Skolans speciallärare arbetar med elever som har olika inlärningssvårigheter t ex i läsning, skrivning  och matematik. Specialläraren utvärderar också årligen läs- och skrivfärdigheten hos eleverna i alla årskurser.

STÖDUNDERVISNING

Elever, som varit frånvarande p g a sjukdom eller som annnars tillfälligt blivit efter i skolarbetet har rätt till stödundervisning. Denna handlas av någon av skolans lärare och lektionerna hålls före eller efter den egentliga skoldagen.

Föräldrarna kontaktas då eleven behöver stödundervisning.

ELEVFÖRSÄKRING

Esbo stad har försäkrat eleverna i händelse av olycksfall. Försäkringsbolaget (Lähi-Tapiola) ersätter kostnader för resor, undersökningar och vård inom offentliga sektorn (hälsocentral, kretssjukhus, centralsjukhus, universitetssjukhus) som förorsakats av olycksfall i skolan eller på skolvägen.