Skolgångsbiträden

Skolgångsbiträdet finns för att trygga elevens grundförutsättningar att studera och gå i skola. Skolgångsbiträdet stöder så att eleven kan ta allt mer ansvar för sitt lärande och sin skolgång och så att eleven får erfarenheter av att tillhöra gruppen på samma sätt som de andra eleverna.

Stödet som skolgångsbiträdet ger riktar sig till en enskild elev, till flera elever samtidigt eller till hela undervisningsgruppen. Stödet för en enskild elev kan ges på deltid eller heltid. Skolgångsbiträdet hjälper och stöder eleven att klara av de dagliga rutinerna i skolan, i olika skeden av läroprocessen men också att utföra enskilda uppgifter i anslutning till undervisningen eller habiliteringen enligt lärarens eller terapeuternas anvisningar.