Elevvården

I skolan fungerar en elevvårdsgrupp som koordinerar och utvecklar elevvårdsarbetet. Gruppen leds av skolans rektor. Elevvårdsgruppen arbetar i första hand förebyggande, men ska vid behov kunna reagera snabbt på enskilda elevers ärenden eller situationer i skolans vardag för att åtgärda framkomna svårigheter.

Läs om den nya elevvårdslagen med info för vårdnadshavare.

Till elevvårdsgruppen hör skolans rektor Ulrika Willför-Nyman, skolpsykolog Elise Sovio, skolhälsovårdare Teresa Lybeck,  speciallärare Sandra Sundqvist samt skolkurator Sonja Videnius vid behov.

Dessutom deltar respektive klasslärare i elevvårdsgruppens arbete och gemensamma möten med hela lärarkåren hålls vid behov. Regelbundna elevvårdsmöten hålls torsdagar kl. 8.00-9.00.

ELEVVÅRDSGRUPPEN LIKSOM HELA LÄRARKÅREN HAR TYSTNADSPLIKT. ELEVVÅRDSGRUPPEN SVARAR GÄRNA PÅ FRÅGOR, TAG KONTAKT!

Försäkringar

Stadens försäkring för skolelever gäller vid olycksfall som skett i skolan eller på skolvägen. Ersättning för vårdkostnader betalas mot verifikat i original. Försäkringen ersätter avgifter enligt taxa för hälsovårdstjänster inom den offentliga sektorn. Glasögon som gått sönder ersätts i allmänhet inte.

Noggrannare information om Esbo stads försäkring finns att läsa under information om skolbarns försäkringar