Stöd för lärande och skolgång

Varje elev har rätt att alla skoldagar få kvalitativ undervisning och handledning samt stöd för sitt lärande och sin skolgång. En elev inom den grundläggande utbildningen har enligt lag rätt till avgiftsfria elevvårdstjänster. Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för

Elevens behov av stöd uppföljs regelbundet och stödet anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar. Syftet är att elevens rätt till planmässigt, tidigt och förebyggande stöd förstärks.

Stödet i anslutning till elevens lärande och skolgång skapas i samarbete mellan lärarna, eleven, elevens vårdnadshavare och vid behov elevvårdspersonalen. Ett konstruktivt samarbete mellan hem och skola är av största betydelse. Skolan diskuterar med vårdnadshavare hur hemmet på bästa sätt kan stödja elevens lärande och skolgång. Vårdnadshavarna kan när som helst ta kontakt med skolan för att diskutera om behovet av stöd för sitt barn.

Skolan informerar er mera om de olika stödåtgärderna om de blir aktuella gällande ert barn. Om ni vill ha mera information om ärendet kan ni också bekanta er med läroplanen eller "Handboken för ordnande av stöd och elevvård" (länk nedan).

Stödformer inom allmänt,  intensifierat och särskilt stöd

Differentiering

Att differentiera undervisningen är det främsta sättet att i all undervisning beakta skillnader mellan eleverna. Elevernas olika sätt att lära sig och deras olika arbetsrytm, intressen och färdigheter samt de emotionella behov som är förknippade med motivation och självkänsla uppmärksammas. Uppmärksamhet fästs även vid skillnader mellan flickor och pojkar samt mellan elevernas individuella skillnader i utveckling och bakgrund.  Differentierad undervisning ger alla elever lämpliga utmaningar och erfarenheter av att lyckas. Differentieringen kan gälla studiernas innehåll, undervisningsmaterial och metoder som används, arbetssätten, antalet uppgifter och den tid som anslås för dem samt inlärningsmiljön. Metoder för bedömning och respons kan också differentieras.

Flexibla undervisningsarrangemang

Undervisningsgruppens eller enskilda elevers specifika behov för lärande och skolgång kan stödjas genom strukturella arrangemang som flexibla lösningar gällande delning av undervisningsgruppen, lektionens, arbetsdagens och arbetsveckans struktur samt via andra strukturella arrangemang.

Handledning

Varje elev har rätt att utöver undervisning få handledning. Handledningen stödjer elevens utveckling och växande samt främjar utveckling av studiefärdigheter. Eleven ska på ett mångsidigt sätt få bli bekant med olika sätt att inhämta kunskap, stöd i att känna igen sin egen inlärningsstil och stöd i att utveckla studiefärdigheter. Det är varje lärares uppgift att handleda eleven i sitt lärande och sin skolgång.

Stödundervisning

Elever som tillfälligt blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt att få stödundervisning. Stödundervisningen inleds genast då svårigheterna har observerats så att eleven inte varaktigt blir efter i studierna.

Eleven får stödundervisning antingen under lektionerna eller utanför dessa. Eleven kan få stödundervisning i en liten elevgrupp, individuellt eller genom att två lärare undervisar tillsammans (kompanjonundervisning) i elevens klass.

Elevvårdens tjänster

Kärnan i det allmänna elevvårdande stödet är dels bemötandet mellan elever och vuxna i skolans vardag och dels skolpsykologens, skolkuratorns och skolhälsovårdarens stöd. Läraren har också möjlighet att konsultera elevvårdsgruppens medlemmar, vilket är ett indirekt stöd för eleven.

Regelbundna elevvårdstjänster såsom stödsamtal med eleven hör till det intensifierade elevvårdande stödet. Elevvårdande stödtjänster inom intensifierat stöd är planerade för enskilda elever i enlighet med Plan för elevens lärande.

Ett utökat samarbete med andra vårdande sektorer och sakkunniga samt uppbyggnad av stödnätverk är en del av det särskilda elevvårdande stödet. Det särskilda elevvårdande stödet är i jämförelse med stödet inom allmänt och intensifierat stöd mera regelbundet och i högre grad inriktat på den enskilda elevens behov.

Hjälpmedel

Eleven har vid behov rätt till olika hjälpmedel, t.ex. dator, bokstöd eller speciallampa, för att lära sig och att klara av sin skolgång.

Konsultations- och stödtjänster för lärare

Läraren kan få konsultation i och stöd för sitt arbete av kollegor eller olika sakkunniga. För eleven är det ett sätt att få stöd indirekt.

Specialundervisning på deltid

En elev som har inlärningssvårigheter eller problem med sin skolgång har rätt att få specialundervisning på deltid vid sidan av den övriga undervisningen. Målet med specialundervisning på deltid är att förhindra att svårigheterna växer och att befrämja elevens förutsättningar för lärande. Specialundervisning på deltid ges som kompanjonundervisning, i en mindre grupp eller som individuell undervisning av specialläraren. Mål för och innehåll i specialundervisning på deltid anknyts till elevens övriga undervisning.

Skolgångsbiträde som stöd

Skolgångsbiträdet finns för att trygga elevens grundförutsättningar att studera och gå i skola. Skolgångsbiträdet stöder så att eleven kan ta allt mer ansvar för sitt lärande och sin skolgång och så att eleven får erfarenheter av att tillhöra gruppen på samma sätt som de andra eleverna.

Stödet som skolgångsbiträdet ger riktar sig till en enskild elev, till flera elever samtidigt eller till hela undervisningsgruppen. Stödet för en enskild elev kan ges på deltid eller heltid. Skolgångsbiträdet hjälper och stöder eleven att klara av de dagliga rutinerna i skolan, i olika skeden av läroprocessen men också att utföra enskilda uppgifter i anslutning till undervisningen eller habiliteringen enligt lärarens eller terapeuternas anvisningar.

Resurslärare som stöd

Stödet som resursläraren ger riktar sig till undervisningsgrupper inom den allmänna undervisningen med elever i behov av intensifierat eller särskilt stöd. Målet är att förbättra den enskilda elevens förutsättningar för lärande. Resursläraren kan fungera som kompanjonlärare eller undervisa en liten grupp elever. Inom årskurserna 7-9 stödjer resurslärare även elever i risk för utslagning.

Läxläsning som stöd

Eleven som har svårigheter att klara av sin skolgång utan hjälp med läxor kan utanför lektionstid få stöd med läxläsning. Eleven får stöd i att utveckla metoder och tekniker för individuell läxläsning och förberedelse inför prov av en lärare eller annan utsedd person.

Övningar i social kompetens

Målet med övningar i social kompetens är att stärka elevgruppens positiva egenskaper, hjälpa eleverna finna nya sätt att fungera tillsammans med andra samt att stödja utveckling av elevernas empati och moral. Övningar i social kompetens stärker den enskilda elevens möjligheter att utveckla en sund självkänsla.

Stödgrupper i enlighet med specifik metod

Inom ramen för Finno resurscentrums verksamhet erbjuds gruppverksamhet i enlighet med en specifik metod som leds av sakkunniga. Till grupperna samlas elever som har behov av den specifika metoden.

Terapitjänster

En elev kan erbjudas olika terapitjänster. Skolan och terapitjänsterna samarbetar i syfte att skapa en helhet ur elevens synvinkel. Skolan har inom ramen för samarbetet möjlighet till konsultation för att stödja elevens rehabilitering.

Individualiserad lärokurs

Ifall eleven, trots stöd, inte har möjlighet att uppnå målen med godkänt vitsord kan lärokursen individualiseras i ett eller flera läroämnen.

Specialundervisning inom särskilt stöd

Syftet med specialundervisningen är att hjälpa och stödja eleven så att hon har likvärdiga möjligheter att fullgöra sin läroplikt enligt egna förutsättningar tillsammans med sina jämnåriga. Utgångspunkten är elevens starka sidor och hennes individuella inlärnings- och utvecklingsbehov. Specialundervisningen planeras och genomförs i enlighet med en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP).

Befrielse från studier

En elev kan helt befrias från studier i en lärokurs av särskilt vägande skäl.  

Placering i smågruppsundervisning (specialklass)

En elev vars utmaningar i lärande och skolgång är sådana att undervisning i en liten grupp med specialklasslärare är ändamålsenlig kan placeras i en smågrupp. Eleven kan delta i undervisning i en stor grupp till de delar eleven har förutsättningar att klara av i enlighet med den individuella planen.

Förlängd läroplikt

Om ett handikapp eller en sjukdom hos barnet medför att de mål som uppställts för den grundläggande utbildningen inte kan nås under nio år blir barnet läropliktigt ett år tidigare än vad som bestäms i lagen om den grundläggande utbildningen och läroplikten fortgår i 11 år.