Allmänt stöd

Det allmänna stödet är riktat till alla elever som behöver stöd för sitt lärande och sin skolgång. Det allmänna stödet är en del av skolans dagliga undervisning, handledning och fostran av en elev. Varje elev ska ha möjlighet att utgående från egna förutsättningar få stöd för lärande och skolgång. En elevs behov av stöd besvaras, i den utsträckning det är möjligt, med stödåtgärder inom ramen för det allmänna stödet. Undervisningen och inlärningsmiljön samt eventuella stödåtgärder planeras så att de motsvarar den enskilda elevens behov.

Det allmänna stödet innebär t.ex. att läraren differentierar undervisningen, kompanjonundervisning eller andra flexibla undervisningsarrangemang, stödundervisning m.m. Läraren handleder eleven och fäster särskild uppmärksamhet vid elevens inlärningsfärdigheter, möjligheter att ta ansvar för sina studier, planera, ställa upp mål, genomföra och utvärdera sina studier. Varje elev ska få tillräckliga utmaningar för sitt lärande. En plan för elevens lärande kan uppgöras inom det allmänna stödet för att stöda elevens inlärning och utveckling eller för att fördjupa och bredda elevens studier, då det utgående från elevens kunskaper och färdigheter är motiverat.