Elevvård

Alla skolor arbetar aktivt för elevernas trivsel och trygghet. Skolorna har utarbetat strategier för motverkande av mobbning och hur olika krissituationer hanteras.

Elevvården i den grundläggande utbildningen har som mål att skapa en sund och trygg miljö för växande och lärande samt att i ett tidigt skede upptäcka och ingripa i sådant som utgör hinder för elevernas växande, utveckling och hälsa. Elevvården innebär både kollektivt och individuellt stöd. Den följer upp och utvärderar välbefinnandet i hela skolsamfundet, i enskilda klasser och hos enskilda elever. Elevvården värnar om att främja skolgemenskapen och stärka delaktigheten.

Elevvårdsgrupp

I varje skola finns en elevvårdsgrupp som koordinerar elevvårdsarbetet i skolan. Elevvårdsgruppen arbetar i första hand förebyggande, men ska vid behov kunna reagera snabbt på enskilda elevers ärenden eller situationer i skolans vardag för att åtgärda framkomna svårigheter. Ansvaret för elevvårdsarbetet ligger hos skolans rektor. Till elevvårdsgruppen hör förutom rektor; skolpsykolog och/eller skolkurator, speciallärare, hälsovårdare samt i årskurserna 7-9 elevhandledare och i gymnasiet studiehandledare.