Handledning

Varje elev har rätt att utöver undervisning få handledning. Handledningen stödjer elevens utveckling och växande samt främjar utveckling av studiefärdigheter. Eleven ska på ett mångsidigt sätt få bli bekant med olika sätt att inhämta kunskap, stöd i att känna igen sin egen inlärningsstil och stöd i att utveckla studiefärdigheter.

Det är varje lärares uppgift att handleda eleven i sitt lärande och sin skolgång. Handledning anknyter till alla undervisningssituationer och läroämnen i alla årskurser. Den kan ordnas i samband med undervisning, i mindre grupper eller individuellt. Eleven handleds även i livs- och yrkesplanering. Handledningen ska bidra till att förhindra utslagning av elever och till att främja jämställdhet.

I skolor med årskurserna 7-9 arbetar även elevhandledare som handleder eleverna enskilt och i klass inom ämnet elevhandledning. Till elevhandledarens uppgifter hör bl.a. att stöda eleven i att utveckla sin studieförmåga och studieteknik samt handledning i val av fortsatt utbildning och yrkesvägledning.