Intensifierat stöd

Intensifierat stöd är riktat till elever som i sin inlärning eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika stödformer samtidigt. Det intensifierade stödet ges då allmänt stöd inte är tillräckligt. Före det intensifierade stödet kan inledas ska en pedagogisk bedömning göras. Stödet ges åt eleven i enlighet med en plan för elevens lärande. Planen för elevens lärande bygger på den information som tagits fram i den pedagogiska bedömningen

Inom det intensifierade stödet ökar betydelsen av specialundervisning på deltid, individuell handledning och flexibla grupparrangemang. Det elevvårdande stödet blir mer planenligt och individuellt. Det intensifierade stödet ordnas enligt elevens utvecklingsnivå och individuella behov.

Pedagogisk bedömning

Före det intensifierade stödet inleds ska en skriftlig pedagogisk bedömning göras. Elevens klasslärare eller klassföreståndare ansvarar för den pedagogiska bedömningen tillsammans med specialläraren. Bedömningen görs i samarbete med eleven och vårdnadshavare. Vid behov kan även andra sakkunniga delta i uppgörandet av en pedagogisk bedömning.

Den pedagogiska bedömningen behandlas i skolans elevvårdsgrupp som tar ställning till elevens behov av stöd. Om elevvårdsgruppen beslutar att eleven är i behov av intensifierat stöd görs en personlig plan för elevens lärande upp.

Plan för elevens lärande

En plan för elevens lärande görs alltid upp för elever som får intensifierat stöd. Planen för elevens lärande uppgörs av lärare som undervisar eleven i samarbete med elevvården samt med eleven och hennes vårdnadshavare. I planen beskrivs mål för lärande och skolgång samt de stödåtgärder, metoder och material som eleven behöver för att nå målen. Med vårdnadshavare diskuteras hur hemmet kan stödja eleven att uppnå målen för lärande och skolgång. Om det sker förändringar i elevens situation, justeras planen för elevens lärande så att den motsvarar elevens behov av stöd.