Särskilt stöd

Särskilt stöd ges elever som inte når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots tidigare stöd. Beslutet om särskilt stöd är ett förvaltningsbeslut som fattas av undervisningschef. Innan beslut om särskilt stöd fattas ska en skriftlig pedagogisk utredning göras och eleven samt elevens vårdnadshavare höras. För elever med beslut om särskilt stöd uppgörs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. 

Det särskilda stödet utgörs av specialundervisning och övriga stödformer inom det särskilda stödet samt de stödformer som ges elever inom det allmänna och intensifierade stödet. Undervisningen kan antingen ordnas i samband med den övriga undervisningen eller i en smågrupp, delvis eller helt. Inom ramen för det särskilda stödet är det möjligt att individualisera mål för lärokursen eller befria eleven från studier. För de elever som omfattas av förlängd läroplikt fattas ett beslut om särskilt stöd.

Beslutet om särskilt stöd granskas åtminstone i årskurs 2, 4, och 6 eller vid behov ifall elevens stödbehov ändras. I beslutet bestäms elevens normala undervisningsgrupp, vilka eventuella tolknings- och biträdestjänster eller andra tjänster eleven behöver, samt vid behov bestäms om särskilda undervisningsarrangemang.

Pedagogisk utredning

Innan beslut om särskilt stöd kan fattas ska en skriftlig pedagogisk utredning göras och eleven samt elevens vårdnadshavare höras. Elevens klasslärare eller klassföreståndare ansvarar för för den pedagogiska utredningen tillsammans med elevvårdsgruppen. Utredningen görs i samarbete med andra lärare som undervisar eleven och övriga sakkunniga. Ett utlåtande av en skolpsykolog eller skolkurator och utlåtande av andra sakkunniga bifogas den pedagogiska utredningen vid behov.

Skolans elevvårdsgrupp behandlar den pedagogiska utredningen och ger en rekommendation om ordnandet av stödet för eleven. På basis av denna rekommendation kan undervisningschefen fatta ett beslut om särskilt stöd.

Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas

För elever med ett beslut om särskilt stöd upp görs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). Den individuella planen är ett skriftligt dokument där målsättningar för elevens lärande och skolgång samt en plan för undervisningens innehåll, pedagogiska metoder och övriga stödåtgärder beskrivs. Den individuella planen görs upp i samarbete med elev och vårdnadshavare. Med vårdnadshavare diskuteras hur hemmet kan stödja eleven att uppnå målen för lärande och skolgång.

Den individuella planen ska granskas regelbundet, men minst en gång per läsår och justeras då
elevens behov av stöd eller målen för undervisningen förändras.