Förlängd läroplikt

Om ett handikapp eller en sjukdom hos barnet medför att de mål som uppställts för den grundläggande utbildningen inte kan nås under nio år blir barnet läropliktigt ett år tidigare än vad som bestäms i lagen om den grundläggande utbildningen och läroplikten fortgår i 11 år. Beslut om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten uppkommer. Då fattas även ett beslut om särskilt stöd för barnet. För ett barn som omfattas av förlängd läroplikt och som får särskilt stöd ska en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) göras upp då förskoleundervisningen inleds.  Det året då barnet deltar i den läroplansenliga förskoleundervisningen får hon specialundervisning.

Undervisningen för barn som omfattas av förlängd läroplikt kan ordnas på följande alternativa sätt:

  • barnet börjar i frivillig förskoleundervisning det år då barnet fyller 5 år, fortsätter ett år till i förskolan med läroplikt och inleder därefter åk 1
  • barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år då barnet fyller 6 år och inleder året därefter åk 1
  • barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år då barnet fyller 6 år och deltar i förskolan i två år och inleder åk 1 ett år senare, då barnet fyller 8 år. Ett separat förvaltningsbeslut är nödvändigt.

Undervisningen för en elev som har förlängd läroplikt kan vid behov ordnas så att undervisning i det andra inhemska språket och ett främmande språk inte ges som gemensamt ämne. Alla läroämnen kan kombineras till ämnesblock och indelas i delområden i enlighet med beslut om särskilt stöd och den individuella planen (IP) för elever som omfattas av förlängd läroplikt.