Individuliserad lärokurs och befrielse från studier

Inom det särskilda stödet är det möjligt att individualisera lärokursen i ett eller flera läroämnen eller befria eleven från studier i en lärokurs .

Individualiserad lärokurs

Det primära målet för all undervisning är att stödja elevens studier så att hon uppnår målen för den allmänna lärokursen i alla läroämnen. Ifall eleven, trots stöd, inte har möjlighet att uppnå målen med godkänt vitsord, kan lärokursen individualiseras i ett eller flera läroämnen. Målnivån bestäms utgående ifrån elevens starka sidor i enlighet med hennes förutsättningar samt inlärnings- och utvecklingsbehov. De individuella målen ska ge tillräckliga utmaningar för eleven. En elev som studerar enligt individuella mål framskrider i studierna i egen takt. De individuella målen hjälper läraren i uppföljningen och bedömningen. Bedömningen i läroämnet görs i enlighet med de uppställda, individuella målen. Att individualisera målen inom lärokursen kan göras endast om eleven är i behov av särskilt stöd. I beslutet om särskilt stöd definieras vilka lärokurser eleven har individuella mål i. Dessa beskrivs noggrannare i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP).

Befrielse från studier

En elev kan helt befrias från studier i en lärokurs av särskilt vägande skäl. Befrielse från studier i en lärokurs kan göras endast i samband med ett beslut om särskilt stöd som undervisningschefen fattar. Individualisering av en lärokurs är det primära alternativet innan en elev helt befrias från studierna i en lärokurs. I den individuella planen definieras den undervisning eller handledda verksamhet som ersätter den befriade lärokursen.