Undervisning

Utgångspunkten för ordnandet av undervisning, handledning och stöd är att eleven har en god och trygg skoldag på svenska. Det centrala i undervisningen är elevens tillväxt och att eleven lär sig, samt inhämtar kunskaper och färdigheter i enlighet med sina egna förutsättningar. Eleverna ska få känna glädje över att lära sig och få stöd för sin egen utveckling. Regelbunden kompetensutveckling, utvärdering av undervisningen samt ett mångsidigt och mångprofessionellt samarbete stöder utvecklingen av undervisningen. Samarbete mellan personal och elevvård samt med elevens vårdnadshavare är väsentligt för anordnandet av meningsfull utbildning präglad av sammanhang och kontinuitet.

Undervisningen stödjer elever med mångkulturell bakgrund att växa in i den finlandssvenska språk- och kulturgemenskapen samt att bistå dem i att bevara sin egen språkliga och kulturella bakgrund. Elever, vars modersmål inte är finska, svenska eller samiska, kan få undervisning i svenska som andra språk. Elever med invandrarbakgrund har möjlighet att få undervisning i sitt eget modersmål (hemspråksundervisning), ifall ett tillräckligt antal elever anmäler sig till språkundervisningen. Även finländska återflyttare som har lärt sig ett annat språk utomlands kan delta i undervisningen för upprätthållande av kunskaper i språket.