Särskilt stöd

Syftet med det särskilda stödet är att hjälpa och stödja den studerande så att han eller hon har jämbördiga möjligheter att slutföra sina gymnasiestudier. Det särskilda stödet behövs för studerande som tillfälligt blivit efter i studierna eller vars studieförutsättningar är försvagade på grund av funktionshinder, sjukdom, sociala eller psykiska svårigheter.

Undervisningen för den studerande i behov av särskilt stöd kan delvis eller helt ordnas på annat sätt än vad som föreskrivs i lagen för övrigt. Ifall den studerande blir befriad från studierna i något ämne bör det ersättas med något annat så att minimiantalet kurser uppfylls. Det särskilda stödet är individuell handledning kring åtgärder hur inlärningen kan underlättas för den studerande. Inlärnings- och provsituationer ska ordnas så att den studerandes individuella behov tas i beaktande. 

Handledningen av studerande i behov av särskilt stöd sker i samarbete med den studerande, specialläraren, elevvårdsteamet och hemmet. Målet med handledningen är att kartlägga den studerandes eventuella språkliga svårigheter, hitta de relevanta stödåtgärderna och studieteknikerna för att genomföra kurserna samt att delta i studentexamensproven.

Specialläraren kartlägger eventuella läs- och skrivsvårigheter hos samtliga första årets studeranden under de första skolveckorna. Studerande med eventuella läs- och skrivsvårigheter kontaktas av specialläraren för vidare individuella undersökningar.

Studerande med lindriga läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att i studentexamensproven vid gränsfall få en poänghöjning i ett ämne. Med ett intyg över medelsvåra eller svåra svårigheter har man rätt att ansöka om specialarrangemang. I samråd med den studerande och rektor skriver specialläraren de intyg som krävs för att den studerande ska kunna ansöka om specialarrangemang. Mera information om studentexamensproven och studentexamensnämndens föreskrifter finns på studentexamensnämndens hemsidor.