Ansökan om dagvårdsplats

Ansökan om kommunal dagvård och dagvård i köpavtalsdaghem

Ansökan om kommunal dagvård och dagvård i köpavtalsdaghem bör lämnas in senast fyra månader före det datum då du önskar att dagvården inleds. Om tidpunkten är svår att fastställa och dagvårdsbehovet beror på att en vårdnadshavare som varit arbetslös börjar arbeta, studera eller deltar i fortbildning bör ansökan lämnas in fortast möjligt, men senast två veckor innan vårdbehovet börjar.

Med den kommunala dagvårdsansökan ansöker du om dagvård i kommunala daghem och köpavtalsdaghem, familje- och gruppfamiljedagvård samt om tillfällig dagvård.

Dagvårdsansökan görs elektroniskt. Du kan även göra ansökan på pappersblankett nedan (blanketter fås även på samservicekontoren).  Kontakta då först barninvalskoordinatorerna på ditt område. De sköter även  eventuella annulleringar och ändringar i dagvårdsansökan.

Sökande får skriftligt beslut om placeringen.

Om familjen ger ett nekande svar på den dagvårdsplats som beviljats tillämpas fyra månaders anordningstid för den nya dagvårdsansökan.

Ansökan till privat dagvårdsproducent

Ansökan till privata dagvårdsproducenter görs direkt till producenten som också fattar beslut om barninvalet. De privata daghemmen har egna ansökningsblanketter som fås direkt från daghemmen. Kontaktuppgifter till de privata daghemmen finns under rubriken Privat dagvård.

Att byta dagvårdsplats

Om barnet redan har en dagvårdsplats i den kommunala dagvården i Esbo, kan man söka om en annan plats genom att fylla i en ny dagvårdsansökan. Ansökan om byte av dagvårdsplats är i kraft ett år från inlämningsdagen. Ansökan om byte har ingen behandlingstid utan beslut fattas kontinuerligt om det finns lediga platser.

Flytt till Esbo

Vid flytt till Esbo från en annan kommun gäller samma ansökningstider som normalt. Ansökan kan lämnas in redan innan flytten till Esbo.

Vid flytt inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Grankulla) från en kommun till annan, kan barnet fortsätta i samma daghem tills hen börjar skolan eller tills Esbo har erbjudit en ny daghemsplats utgående från ansökan inom utsatt ansökningstid.

Ansökan om dagvård över kommungränserna i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda

Famlijer kan söka om dagvårdsplats över kommungränserna i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. I sådant fall ska dagvårdsansökan också lämnas till barnets hemkommun. Barnen har förtur till hemkommunens dagvårdsplatser. Köpavtalsdagvård kan man ansöka om endast i den egna kommunen.

Läs mer på helsingforsregionen.fi