Reparations- och hissunderstöd

Reparations- och hissunderstöd 2016

För reparation av i Esbo belägna bostäder eller bostadshus som används för boende året runt kan reparations- och energiunderstöd ur statens medel sökas enligt följande:

Understöd som kan lämnas året runt, dock senast 31.12.2016:

  • understöd för byggande av hiss och avlägsnande av rörelsehinder 

Understöd vilkas ansökningstid gick ut 24.3.2016:

  • understöd för reparation av bostäder för åldringar och handikappade
  • understöd för bedömning  av skicket i bostadsbyggnader  i samband med fuktskador och sanitära olägenheter
  • behovsprövade energiunderstöd för småhus


Grunder för beviljande av understöd och ansökningsblanketter

Ansökan ska lämnas innan åtgärderna inleds.

Ansökningarna ska lämnas till Esbo stads bostadsenhet eller samservicekontoren senast 24.3.2016 under tjänstetid. Ansökningar som lämnats in efter den utsatta tiden lämnas oprövade. Undantag är reparation av åldringars bostäder som kan beviljas om den sökande är en åldring och det har uppstått en skada i bostaden som kräver reparation omedelbart.  Ansökningar som gäller  installering av hissar och avlägsnande av rörelsehinder  kan tas emot också efter att den normala ansökningstiden har gått ut.

Teknik- och miljösektorn / Bostadstjänster
postadress: PB 49, 02070 ESBO STAD

Handledning och upplysningar

Reparationsrådgivare
Arto Kangas
tfn 050 413 4675

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet