Ombyggnader

För ombyggnad av skolor och daghem har det utvecklats ett bedömnings- och poängsättningssystem  som ställer ombyggnaderna i riktgivande prioritetsordning. Med hjälp av poängsättningen utreds ombyggnadsbehovet så opartiskt som möjligt. Poängsättningen innehåller olika bedömningsprinciper där byggnadens tekniska skick ges största vikt.

Poängsättningssystemet bedömer fastighetens miljöverkningar på sex områden, dvs. livslängd, arkitektur, tekniska skick, lokalernas funktion, sundhet/inomhusklimat och säkerhet.  Dessa områden omfattar dessutom detaljerade bedömningsobjekt som också kan ha underpunkter.


Bedömningsobjekten poängsätts från noll till fyra. Poängen multipliceras med en på förhand bestämd viktkoefficient (1–4). De vägda poängen adderas. Summan beskriver ombyggnadsbehovet numerärt. Ett större poängtal är av betydelse för ombyggnad. Arkitekturens vikt är den motsatta. Ju större poängtal arkitekturen har desto värdefullare fastighet är det fråga om. Utifrån den numerära framställningen kan ombyggnaderna ställas i prioritetsordning.

Planeringen av lokaler och tjänster drar nytta av bedömningssystemet

I fastigheterna kan man också upptäcka överraskande och nödvändiga reparationsbehov, t.ex. på grund av en fuktskada eller brand i byggnaden. I sådana fall inleds reparation omedelbart oavsett vilken placering fastigheten har på prioriteringslistan.

Prioriteringsystemet för ombyggnader utnyttjas när man planerar servicenätet och bereder investeringsförslag eller förslag till årsreparationer eller ombyggnader.
I investeringsförslaget presenteras ombyggnader vilkas kostnadsförslag överstiger 600 000 euro. Investeringsförslaget godkänns årligen i december då stadsfullmäktige beslutar om följande års budget.

Avsikten under år 2014 är att göra behovsutredningar och projektplaner för alla ombyggnadsprojekt som finns i investeringsprogrammet för 2015. Detta görs i samarbete med användarna.
För tillfället uppdateras prioriteringen av skolorna.

Bilagor på finska