Planläggning

I Esbo utarbetas stadsplanerna av stadsplaneringscentralen

Planläggningen är planering av markanvändningen. I planerna reserveras områden för boende, arbetsplatser, tjänster, trafik och grönområden.

När behöver man deltaljplan?

Det behövs en detaljplan t.ex. när helt ny bebyggelse planeras, när det planeras områden för service bland existerande bebyggelse eller när vägarna ändras. Generalplanen styr den mer detaljerade detaljplaneringen, som i sin tur bestämmer vad ett område får användas till och t.ex. vilken typ av småhus som får byggas.Generalplanen presenteras på karta med tillhörande beskrivning i textform.

Vid planering av nya områden eller vid utveckling av Esbos olika stadsdelar görs utredningar för det område som planläggs (t.ex. natur-, buller- eller trafikutredningar). Vid behov ordnas myndighetssamråd.
Utifrån utredningarna och samråden görs ett beredningsmaterial. där t.ex. olika alternativ för planläggningen kan ingå.

Växelverkan inom planering
Kommunbor som berörs av planläggningen kan i detta skede ge synpunkter på materialet. Större projekt planeras i samråd med områdets invånare och aktörer vid olika invånarverkstäder som staden informerar separat om.


Teknik- och miljösektorn Kundtjänsten tfn 09 816 25000

Läs mera