Generalplanering

En generalplan är en allmän plan över markanvändningen. I generalplanen anges principerna för den utveckling som eftersträvas. Syftet med en generalplan är att placera olika funktioner i samhället, bland annat boende, service, arbetsplatser och rekreationsområden och att ordna förbindelser. Generalplanen godkänns av fullmäktige. Planen eller en del av den kan godkännas med eller utan rättsverkningar. Generalplaner över mindre områden kallas delgeneralplaner.

Generalplanen styrs av landskapsplanen som görs av Nylands förbund. På motsvarande sätt styr generalplanen detaljplanen. Det finns tre lagakraftvunna omfattande generalplaner i Esbo: generalplanen för Esbos norra delar del I och del II, och generalplanen för södra Esbo.

Generalplanering är en fortlöpande process. Det är kommunens uppgift att utarbeta och uppdatera generalplanen. Beredningen av en ny generalplan för norra och mellersta Esbo pågår. Dessutom pågår beredningen av följande delgeneralplaner: delgeneralplanen Bergö, delgeneralplanen Stora Bodö-Lilla Bodö, delgeneralplanen Finno, delgeneralplanen Finnohamnen, delgeneralplanen Kaitans-Ivisnäs, delgeneralplanen Kera, delgeneralplanen Stensvik och delgeneralplanen för skärgården.