Understöd

Vem betalar tillställningen? 

För den ekonomiska planeringen av tillställningen behöver du en väl sammanställd budget.
Resurserna för tillställningen kan komma från flera olika håll, till exempel stipendier, understöd, biljettintäkter, koncessionsförsäljning, sponsoreringsintäkter, frivilligarbete, talkoarbete och olika former av samarbete.
Esbo stad beviljar enligt prövning sektorvis understöd för ordnande av evenemang till aktörer i huvudsak från Esbo. Understöd beviljas inte för ett och samma ändamål av flera olika sektorer i staden. Bland nämndernas möteshandlingar kan du bekanta dig med äldre beslut.

Understöd från kulturnämnden


Esbo stads kulturnämnd beviljar enligt prövning understöd för lokal kultur till Esbobor, samfund, organisationer och arbetsgrupper för ordnandet av festivaler och konstevenemang och genomförandet av kulturproduktioner och kulturevenemang som ökar invånarnas delaktighet. Understöden kan sökas från januari till augusti.
Upplysningar:
www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Understod

Understöd från idrotts- och ungdomsnämnden


Idrotts- och ungdomsnämnden beviljar enligt prövning projektunderstöd till ungdomsföreningar och ungdomsorganisationer i Esbo och till verksamhetsgrupper för unga såsom för deltagande i eller genomförande av ett projekt, evenemang eller tillfälle inom ungdomsverksamheten. Du kan ansöka tre gånger per år.

Ytterligare upplysningar: www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Ung_Esbo/Utrustning_lokaler_och_understod/Namdens_understod

Övriga understöd från staden


De övriga sektorerna i Esbo beviljar inte direkt understöd för sammankomster, men på stadens understödswebbplats hittar du aktuell information om nämnderna.

Upplysningar:
www.esbo.fi/sv-FI/Etjanster/Understod

Frivilligverksamhet

En tillställning kan också finansieras genom självfinansiering, till exempel frivilligverksamhet. Landets största frivillignätverk verkar i Esbo och koordineras av Espoon järjestöjen yhteisö.

Upplysningar:
www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi