Fullödigt liv

Esbos äldrepolitiska program förnyas under hösten och vintern 2015-16. Under det första skedet i förnyelseprocessen kartlades kommuninvånarnas åsikter om åldrande i Esbo med en enkät och det kom tacksamt med svar. På basis av synpunkterna omformas riktlinjerna i programmet. 

Det nuvarande programmet är i kraft till slutet av år 2015, och det förnyade programmet skall behandlas av stadsfullmäktige i början av år 2016. Äldrerådet är en viktig samarbetspartner i arbetet.

De som deltar i arbetet publicerar också en bloggserie med temat äldres välmående. I serien publiceras en text per vecka ända till mitten av december.