Äldrerådet

Esbo stads äldreråd är intressebevakare och förespråkare för de äldre i Esbo i fråga om kommunala beslut. Äldrerådet kan belysa ärenden ur äldre kommunbors synvinkel när det gäller stadens tjänster och stadsplanering.

Äldrerådet har 14 ordinarie ledamöter med personliga ersättare. Åtta ordinarie ledamöter med personliga ersättare representerar äldreorganisationerna och sex ordinarie ledamöter med personliga ersättare är förtroendevalda inom staden. Vid mötena deltar dessutom en representant för stadsstyrelsen.

Äldrerådet sammanträder 3–4 gånger per år. En gång om året inbjuder äldrerådet företrädare för pensionärsorganisationer till ett gemensamt möte. På mötet behandlas aktuella äldrepolitiska frågor och organisationers förslag till stadens förvaltning.

Uppgifter och verksamhetsregler

Esbo stads äldreråd

 • Främjar samarbetet mellan myndigheter, äldre och äldreorganisationer i Esbo.

 • Följer med utvecklingen av äldres behov inom staden.

 • Följer med beslutsprocessen i stadsförvaltningen med fokus på allmänna förhållanden ur äldres synvinkel.

 • Främjar äldres möjligheter att delta i och påverka offentligt beslutsfattande.

 • Främjar äldre medborgares möjligheter att klara sig i samhället, t.ex. i fråga om boende, social- och hälsovårdstjänster, social trygghet, kultur- och hobbyverksamhet samt andra kommunala tjänster.

 • Följer med utvecklingen av stadens tjänster, stödåtgärder och andra förmåner för äldre och informerar äldreorganisationer i samverkan med förvaltningarna om utvecklingen och tillgängligheten av tjänster och stödåtgärder för äldre.

 • Påverkar planeringen och byggandet av omgivningen så att offentliga lokaler och motsvarande lämpar sig också för personer som på grund av ålder, skada eller sjukdom har begränsad förmåga att röra sig, vara verksamma och orientera sig.

 • Tar initiativ och farmställer förslag och ger utlåtanden till stadens myndigheter i frågor som gäller äldre.

 • Informerar om frågor som rådet behandlar.  

 • Bereder verksamhetsplan och budget samt ger ut en verksamhetsberättelse.

 • Utför uppgifter inom rådets verksamhetsområde på uppdrag av stadsstyrelsen.