Delegationen för bildningssektorns nämndordföranden

Delegationen för bildningssektorns nämndordföranden behandlar gemensamma stora frågor för nämnderna, såsom linjedragningar gällande strategi- och ekonomi, regionalt samarbete samt frågor som berör flera nämnder. Dessutom jämkar delegationen samman de linjedragningar som görs inom nämndernas, utvecklingsprogrammens och Omnias uppgiftsområden samt främjar samarbetet mellan dessa aktörer.

Delegationen består av ordförandena och viceordförandena i bildningssektorns nämnder samt av Omnias styrelseordförande. Även stadsstyrelsens ordförande och direktörerna för bildningssektorns resultatenheter har närvaro- och yttranderätt på mötena. Bildningsdirektör Sampo Suihko är föredragande i nämnden och som sekreterare fungerar förvaltningssekreterare Paula Pullinen. Ordförandeskapet för delegationen cirkulerar mellan  medlemmarna. Delegationen sammanträder ungefär fyra gånger i året.   

Medlemmar fullmäktigeperioden 2013–2016

Antti Aarnio (SDP) / Idrotts- och ungdomsnämnden, ordf.
Inka Hopsu (Gröna) / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, viceordf.
Jaana Jalonen (Saml.) / Kulturnämnden, ordf.
Pirjo Kemppi-Virtanen (Saml.) / Koulutuskuntayhtymä Omnia, styrelseordf.
Sanna Lauslahti (Saml.) / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, ordf.
Kristian Meurman (Saml.) / Nämnden Svenska rum, viceordf.
Kurt Torsell (SFP) / Nämnden Svenska rum, ordf.
Teresia Volotinen (Gröna) / Kulturnämnden, viceordf.
Jussi Honkaheimo (Saml.) / Idrotts- och ungdomsnämnden, viceordf.