Delegationen för mångkulturella frågor

 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan jäsenten ryhmäkuva

Delegationen för mångkulturella frågor i Esbo är ett samarbetsorgan för invandrare, organisationer, myndigheter och stadens beslutsfattare. Delegationens uppgift är att främja integration bland etniska grupper, följa upp och utvärdera integration i Esbo och främja etniska relationer.

Mandatperioden är två år och den nuvarande delegationen arbetar under åren 2015–2016. Arbetet under perioden kommer bland annat att koncentrera sig på följande frågor: 

  • att följa upp och utvärdera hur väl programmet för kulturell mångfald 2014-2017 förverkligats
  • att främja sysselsättning och utbildning bland olika etniska grupper
  • att främja etniska relationer och dialogen mellan olika religioner
  • välfärd och hälsä bland etniska grupper, särskilt bland kvinnor och de unga
  • att arbeta med fortbildning av unga och hjälpa de unga att delta i samhället

Under delegationen fungerar en arbetsgrupp för integration, utbildning och sysselsättning med representanter från staden, arbets- och näringsbyrån samt organisationer som ordnar utbildning för invandrare.

Delegationen deltar i ett regionalt samarbete med övriga motsvarande delegationer i huvudstadsregionen. Den ger förslag och motioner om olika aktuella ärenden inom sin bransch och ger utlåtanden.

Du kan skicka in önskemål och frågor till delegationen på adressen
mk.neuvottelukunta@espoo.fi

Delegationens ordförande är Päivi Käri-Zein
paivi.kari-zein@haaga-helia.fi tfn 050 516 5755

Vice ordförande är Veronica Kalhori

Som sekreterare verkar specialplanerare Terhi Pippuri
fornamn.efternamn@esbo.fi, tfn 043 826 6298

Till delegationen hör också bland annat arbetskraftsförvaltningen, kyrkor och religiösa samfund, invandrarorganisationer och mångkulturella organisationer, stadens sektorer samt politiska förtroendevalda.