Stadsfullmäktige

Fullmäktiges föredragningslistor och protokoll från och med 12.6.2017

Esbos stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ. Stadsfullmäktige har 75 ledamöter som väljs vart fjärde år.

Stadsfullmäktige ansvarar för Esbo stads verksamhet och ekonomi. Fullmäktige fattar beslut om årsbudgeten, godkänner bokslutet och ansvarar för stadens strategiska linjer. Fullmäktige fastställer grunderna för hur administrationen ska organiseras och väljer förtroendemän i stadsstyrelsen och övriga organ. Fullmäktige kan delegera beslutanderätt till lägre organ.

Förrän ett ärende når fullmäktige bereds det av tjänstemän och behandlas i nämnder och i stadsstyrelsen. I fullmäktigesalen debatteras det gemensamt mellan alla ledamöter.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls i Fullmäktigegården, Esbogatan 5. Sammanträdena sänds direkt via webben och kan ses som inspelningar efteråt.

Partiernas platsfördelning 

Samlingspartiet (Saml) 26
Gröna förbundet (Gröna) 17
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 10
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 6
Sannfinländarna (Sannf) 4
Centern i Finland (C) 3
Vänsterförbundet (VF) 3
Blå framtid (BF) 3
Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 
Liberala fullmäktigegruppen (Lib) 1

Mötessekreterare

Jouni Majuri
tfn  050 526 2173
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi
Protokollsutdrag kan beställas på tfn 043 824 8888

Ändring i stadsfullmäktiges beslut kan sökas med kommunalbesvär.

Fullmäktiges ordförande

Jyrki Kasvi, (Gröna) ordförande    
Markus Torkki, (Saml) första vice ordförande 
Christina gestrin, (SFP) andra vice ordförande
Markku Sistonen, (SDP) tredje viceordförande 

Fullmäktigegruppernas ordförande

Henrik Vuornos, Saml
Inka Hopsu, Gröna
Markku Sistonen, SDP
Christina Gestrin, SFP
Simo Grönroos, Sannf
Yrjö Rossi, C
Kari Uotila, VF
Jukka Kilpi, Sininen valtuustoryhmä, ST
Antero Laukkanen, KD
Juhani Kähärä, Lib

Fullmäktigeledamöter 2017-2021  

Ersättare i fullmäktige 2017-2021