Stadsstyrelsen

Stadsstyrelse leder stadens förvaltning, bereder ärenden för fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och övervakar fullmäktigebeslutens lagenlighet. Stadsstyrelsens ledamöter och deras personliga ersättare väljs av stadsfullmäktige för två år i taget.

Stadsstyrelsen har tre sektioner: koncernsektionen, närings- och konkurrenskraftsektionen och lokal- och bostadssektionen. Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Mötessekreterare för stadsstyrelsen och dess sektioner

Riitta-Liisa Kammonen
tfn 050 597 0956
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi

I stadsstyrelsens och sektionernas beslut kan man söka ändring med rättelseyrkande eller kommunalbesvär.
Protokollsutdrag kan beställas på telefonnummer 043 824 8756.

Ledamöter

Stadsstyrelsen

Koncernsektionen

Närings- och konkurrenskraftsektionen

Lokal- och bostadssektionen