Lokal- och bostadssektionen

Lokal- och bostadssektionens uppgift är strategisk lokalledning och beslut i bostadspolitiska ärenden, att godkänna projektplaner för små husbyggnadsprojekt och fungera som direktion för affärsverket Lokalcentralen. Sektionen startade 2013.

Instruktionen för stadsstyrelsen:

6 § Lokal- och bostadssektionens uppgifter och beslutanderätt

Lokal- och bostadssektionen

 1. beslutar om principerna för upphandling och användning av lokalerna,
 2. beslutar om verksamhetsprinciperna för produktion och utbud av tjänster så att de främjar kommuninvånarnas välbefinnande och en hållbar utveckling
 3. framställer stadens förslag till lokalprojekt för ekonomiplanen,
 4. godkänna projektplaner för husbyggnadsprojekt om nybyggnadsprojektets omfattning inte överstiger 2 500 m² våningsyta eller omfattningen av ett projekt för ombyggnad av gamla lokaler inte överstiger 5 000 m² våningsyta om projektet inte i övrigt är betydande med avseende på t.ex. kostnader, användningssyfte eller kulturhistoriska värden
 5. beslutar om bostadspolitiska ärenden enligt principer fastställda av stadsstyrelsen
 6. ger utlåtande om låneansökningar för byggande och renovering av bostäder och om deras inbördes prioritering. Lokal- och bostadssektionen fungerar som direktion för affärsverket Lokalcentralen.

Lokalcentralens direktion har följande uppgifter inom sitt uppgiftsområde:

 1. leda och övervaka verksamheten enlighet med och stadsstyrelsens beslut,
 2. följa upp verksamhetsresultatet och budgetutfallet samt främja produktivitet och verkningsfullhet,
 3. besluta om upphandlingsprinciperna för produktion och utbud av tjänster i enlighet med Esbostrategin,
 4. på stadsstyrelsens vägnar ge utlåtanden till den del inte något annat följer av begäran eller det aktuella ärendet,
 5. besluta om utvecklande av Lokalcentralens verksamhet inom ramen för de mål som fullmäktige satt för verksamheten och ekonomin samt följa och rapportera hur målen nås,
 6. sköta anskaffningen och överlåtelsen av lokalerna samt förvaltningen av dem samt fastighetshållningen samt besluta om ombyggnad och årsreparationer,
 7. som representant för aktieägaren sköta ärenden som hänför sig till förvaltningen av bostads- och fastighetsbolag.
 8. godkänna affärsverkets ekonomiplan och verksamhetsberättelse
 9. besluta om investeringar som täcks med affärsverkets internt tillförda medel och om andra utgifter med lång verkningstid. Beslut om investeringar som överskrider dessa fattas av fullmäktige i samband med ekonomiplanen
 10. besluta om anskaffning av byggnader och anläggningar på general- eller detaljplanerat område när priset överstiger 1 000 000 euro
 11. besluta om hyrning av byggnader och lägenheter för längre tid än tio år
 12. besluta om överlåtelse av lokaler till användarna
 13. representera kommunen och föra dess talan i affärsverkets uppgiftsområde.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare:
Riitta-Liisa Kammonen
tfn 050 597 0956
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Vill man söka ändring i besluten ska man lämna in en begäran om omprövning. Protokollsutdrag: tfn