Närings- och konkurrenskraftssektionen

Närings- och konkurrenskraftssektionen stöder stadsstyrelsen vid genomförandet av stadens närings-, konkurrenskrafts-, sysselsättnings-, utbildnings- och bostadspolitik. Till slutet av 2008 behandlades sådana ärenden av närings- och sysselsättningssektionen.

Instruktionen för stadsstyrelsen:

5 § Närings- och konkurrenskraftssektionens uppgifter och beslutanderätt

Närings- och konkurrenskraftssektionen

  1. framställer förslag för stadsstyrelsen om principerna för närings-, konkurrenskrafts-, sysselsättnings- och utbildningspolitiken
  2. beslutar om investeringar av medel och avkastning ur närings- och sysselsättningsfonden och övriga finansieringsobjekt som direkt bokförs såsom kostnad
  3. beslutar om grundande av näringspolitiskt viktiga bolag och köp av till dem anknutna aktier och andelar med medel ur närings- och sysselsättningsfonden
  4. beslutar om ärenden som gäller yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning enligt principer fastställda av stadsstyrelsen
  5. styr utvecklandet av stadsdelar utsedda av stadsstyrelsen
  6. beslutar om principerna för stadsmarknadsföringen
  7. föredrar i stadsstyrelsen för Esbostrategin ärenden som gäller konkurrenskraft, näringspolitik och sysselsättning
  8. beslutar om reservering, försäljning, byte eller arrendering av tomter för arbetsplatser och bostäder på grundval av principer godkända av stadsstyrelsen.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare:
Jouni Majuri
tfn 050 526 2173
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Vill man söka ändring i besluten ska man lämna in en begäran om omprövning. Protokollsutdrag: tfn 050 526 2173