Organisation

Staden består av koncernförvaltningen, bildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn och teknik- och miljösektorn. De styrs av de politiska organen: fullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna. 

En del av stadens enheter är affärsverk och separata balansenheter. Separata balansenheter är Storåkern, Hagalund och fonderna.

Tillsammans med helägda dotterbolag och stiftelser, samkommuner och delägda bolag bildar staden en koncern.