Extern revision

Fullmäktige väljer för en fullmäktigeperiod i taget revisionsnämnden och en revisor som svarar för den externa revisionen. De bistås av tjänstemännen vid externa revisionen, som är underställd revisionsnämnden. Revisionsnämnden publicerar årligen en utvärderingsberättelse där bokslutet utvärderas och där det utvärderas hur väl fullmäktiges mål för verksamheten och ekonomin har nåtts.  

Externa revisionen

PB 113, 02070 Esbo stad
Besöksadress: Stationsgränden 2 C, 3 vån.
Fax 09 816 25285

Stadsrevisor och föredragande i revisionsnämnden Virpi Ala-aho, tfn  046 877 2801
Stadsinspektör, revisionsnämndens sekreterare Riitta Björklund, tfn 046 8772974

Revision

BDO Audiator Ab har förordnat CGR, OFR Tiina Lind till ansvarig OFR-revisor under tjänsteansvar enligt 122 § i kommunallagen. 

Tfn 040 528 2159. E-post enligt modellen etunimi.sukunimi@ bdo.fi

PB 113, 02070 ESBO STAD
Besöksadress: Stationsgränden 2 C, 3 vån., Esbo centrum
Fax 09 8162 5285

E-post jhtt-tilintarkastaja@espoo.fi