Säkerhet – Ett säkert Esbo

Trygghet och säkerhet är en grundläggande rättighet och en gemensam sak som olika myndigheter och samfund, näringslivet och enskilda medborgare kan påverka. Säkerhet är ett brett begrepp som omfattar såväl den fysiska som psykiska säkerheten. Ett av Esbos strategiska mål är att invånarna ska uppleva att boendeområdena och stadscentrumen som trygga.

De centrala riktlinjerna och målen för säkerhetsarbetet finns i Esbo stads program för trygghet och säkerhet. Programmet beskriver den nuvarande trygghets- och säkerhetssituationen samt hur situationen borde se ut. Dessutom tar programmet upp tyngdpunktsområdena för trygghets- och säkerhetsutvecklingen. Målet är att invånarna ska känna sig trygga i vardagen.

Program för trygghet och säkerhet i Esbo 2017–2018 läggs ut på svenska på esbo.fi inom den närmaste framtiden.

Ny informationssäkerhetspolicy för Esbo stad

Stadsstyrelsen godkände 8.2.2016 en ny informationssäkerhetspolicy för Esbo stad.

Policyn fastställer principerna för informationssäkerhet och ligger till grund för stadens anvisningar om informationssäkerhet. Målet är att stadens egna funktioner och tjänsterna för kommuninvånarna fungerar störningsfritt och att bestämmelserna om informationssäkerhet och dataskydd följs.

Informationssäkerhetspolicyn gäller alla arbetstagare, tjänsteinnehavare och förtroendevalda vid staden och representanter för stadens intressentgrupper. Den tillämpas på all information och data.

I policyn definieras vad som avses med informationssäkerhet, på vilka sätt informationssäkerheten anknyter till dataskydd, riskhantering, beredskap och cybersäkerhet samt vilka de centrala målen är. Dessutom fastställer policyn organisering, roller och ansvarsfördelning vid informationssäkerhetsarbetet.