Esbo utvecklar stadsmuseet tillsammans med besökarna

6.10.2017 kl. 11.27

Make with Espoo -leimaEsbo stad påbörjar profileringen av kundgrupper i stadsmuseet. Projektet är ett EU-finansierat 6Aika-projekt. Målet är att utveckla stadsmuseets tjänster i en mer kundorienterad riktning.

Vi bjuder med i utvecklingsarbetet museets intressenter från museibesökare till föreningar, företag, forskningsanstalter och aktörer inom Esbo stad. Målet är att tillsammans med intressenterna, med metoder inom servicedesign och samutveckling, först identifiera de olika kundgrupperna och sedan de behov och förväntningar som varje grupp har.  

Växelverkan med kunderna, företagen producerar tjänster

Som slutprodukt uppstår en beskrivning ur kundsynvinkeln av de olika kundgrupperna, hurdana tjänster museet borde erbjuda, hur de olika museiobjekten borde skilja sig från varandra och på vilka sätt de kunde locka besökare.  

Inom projektet skapas också ett förslag på omläggning av tjänsterna, inklusive de digitala tjänsterna. 

− Vi tar med andra ord ställning till hurdana digitala tjänster vi kunde utnyttja antingen genom att komplettera det fysiska museibesöket eller genom att skapa upplevelser till exempel för äldre och för andra kundgrupper som har det svårt att komma till museet, berättar projektchef Tomas Lehtinen från Esbo stads enhet för serviceutveckling. 

Stadsmuseet får också tips om hurdana kunddata det lönar sig att samla och hurdana kanaler för respons och växelverkan det är värt att utnyttja vid utvecklingen av verksamheten.  Därtill är målet att producera nya affärsidéer, det vill säga skapa möjligheter för företag och samfund att utveckla nya tjänster för museibesökarna i samarbete med stadsmuseet. 

Make with Espoo – alla deltar i utveckling

Stadsmuseets projekt är en av Esbos satsningar på 6Aika-projektet, genom vilket Finlands sex största städer utvecklar öppnare och mer intelligenta tjänster genom att stöda sig på den gemensamma 6Aika-strategin. Vid sidan av att utveckla tjänster är målet med 6Aika förutom att göra de kommunala tjänsterna mer kundorienterade också att skapa ny kompetens, affärsverksamhet och arbetsplatser i Finland. 

Esbo stads 6Aika-projekt baserar sig på samutveckling. Sloganen för stadens samutveckling är ”Make with Espoo”. Den röda tråden är att öppna dörrar och bjuda alla intressenter inom utveckling av tjänster från företag till samfund, forskningsanstalter och kommuninvånare med i att utveckla tjänsterna tillsammans.

Stadsmuseets projekt genomförs av konsultföretaget KPMG Oy som Esbo stads och stadsmuseets partner. Projektet börjar med de första verkstäderna i oktober och slutförs i slutet av 2018.

Upplysningar

projektchef Tomas Lehtinen, Esbo stads enhet för serviceutveckling, tfn 043 826 9177, e-post: tomas.lehtinen@esbo.fi

6Aika EAKR-logo_svenska Vipuvoimaa-logo_svenska