Kulturunderstöd

Kulturnämnden beviljar årligen verksamhets- och projektunderstöd till i regel kulturaktörer i Esbo och kulturverksamhet som äger rum i Esbo.

Verksamhetsunderstödet är avsett för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt i olika konst- och kulturföreningar. Verksamhetsstöd beviljas också för hembygdsverksamhet.

Med projektunderstöd vill kulturnämnden stödja festivaler och övriga konstevenemang, yrkesverksamma konstnärer, utveckling av nya verksamhetsmodeller inom eller mellan konst- och kulturorganisationer samt täcka resekostnader för utlandsresor för inbjudna gäster från Esbo.

Målet är att främja och stöda kulturverksamheten i Esbo på ett regionalt jämlikt sätt och beakta olika befolkningsgrupper samt att öka samarbetet mellan olika aktörer.

Understöd beviljas alltid enligt prövning. Vid beviljandet av understöd beaktas sökandens behov av understöd, verksamhetens kvalitet och omfattning och egen medelanskaffning samt de aktuella anslagen för understöd som kulturnämnden har till förfogande. Sökanden ska sträva efter en självfinansieringsandel som är rimlig i förhållande till understödsandelen.

För ett och samma ändamål beviljas understöd endast av en av stadens enheter. Understöd beviljas inte till stadens egna enheter eller verksamhet som lyder under en samkommun.

Esbo stads synlighet i information och marknadsföring

Vid information och marknadsföring om verksamhet och evenemang som får understöd av kulturnämnden ska både stadens och KulturEsbos logotyper användas. Åtminstone ska stadens understöd nämnas.

Välj en lämplig logga enligt ditt användningsändamål. Observera att loggan för KulturEsbo används i svart på vit botten (positiv) och i vitt på svart botten (negativ), aldrig inuti en svart ruta.