Understöd

Kulturnämnden beviljar understöd för att skapa förutsättningar för kultur- och konsttjänster, hembygdsarbete och konstutövning. Målet är att främja och stöda kulturverksamheten i Esbo på ett regionalt jämlikt sätt och beakta olika befolkningsgrupper samt att öka samarbetet mellan olika aktörer. Esbo kulturnämnds förnyade understödsprinciper började gälla 1.1.2015.

Understödet för kulturverksamhet stöder stadens strategiska riktlinjer. Stadens gemensamma mål för fullmäktigeperioden finns inskrivna i Berättelsen om Esbo. Kulturnämnden kan dessutom årligen fatta beslut om hur understöden riktas innan ansökningstiden börjar.

Understöd beviljas alltid enligt prövning. Vid beviljandet av understöd beaktas sökandens behov av understöd, verksamhetens kvalitet och omfattning och egen medelanskaffning samt de aktuella anslagen för understöd som kulturnämnden har till förfogande.

Sökanden ska sträva efter en självfinansieringsandel som är rimlig i förhållande till understödsandelen.

Understöd beviljas huvudsakligen till aktörer i Esbo och verksamhet som äger rum i Esbo.

För ett ändamål beviljas understöd endast av en enhet. Understöd beviljas inte för stadens egna enheter eller verksamhet som lyder under en samkommun.

Principer för understöd 2015

Publicerad 16.1.2012 kl. 10.01 , uppdaterad 10.2.2015 kl. 13.29

Ämne:
  • Kultur