Handikappservice

Handikapptjänsterna vid Esbo stad finns till för personer som på grund av ett handikapp eller en långvarig sjukdom behöver sådana tjänster som avses i lagen om stöd och service på grund av handikapp eller i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, eller stöd för närståendevård.

Handikapptjänsterna ska främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt förebygga och avlägsna problem och hinder som handikappet medför. Du kan kontakta en socialarbetare om du eller din närstående har ett handikapp eller en sjukdom som under en lång tid orsakat särskilda svårigheter att klara av aktiviteter som hör till ett normalt liv.

Många liv, många möjligheter

Partnerskap och ett öppet samarbete med klienten är viktigt för handikapptjänsterna. Vi stöder den handikappade i att använda sina egna resurser och leva sitt eget liv. Vi utvärderar tillsammans med klienten vilka ärenden han eller hon behöver stöd och hjälp med. Vi ordnar tjänster och stödfunktioner som hjälper klienten i vardagen. Som experter inom handikapptjänster arbetar vi tillsammans med andra aktörer för våra klienters bästa.

Individuella servicelösningar

Vi finns till våra klienters förfogande - vi planerar tillsammans med klienten servicehelheter i enlighet med hans eller hennes livssituation och ålder. Vi stöder ett handikappat barns rätt till och möjlighet att leva i första hand tillsammans med sin familj genom att erbjuda nödvändiga stödtjänster i barnets uppväxtmiljö. Vi uppmuntrar och stöder en handikappad ung vuxen till ett vuxet liv, till att göra egna val. Vi ser till att också de handikappade personer som behöver mest stöd och är mest utsatta får de tjänster de behöver.

Betjäning och sakkunskap

Vår telefonrådgivning betjänar dagligen kl. 9–11. Vi besvarar en kontaktbegäran under de två följande arbetsdagarna. Inom sju vardagar efter att vi blivit kontaktade avtalar vi med klienten om ett hembesök, ett möte eller hur vi ska gå vidare i ärendet. Besluten fattas senast tre månader efter att ärendet gjorts anhängigt. En kontaktbegäran som kräver brådskande utredning kan vi svara på genast.