Personlig assistans

Personlig assistans ordnas för en gravt handikappad som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av sysslor som hör till ett normalt liv och behovet av hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande.

Det anses vara fråga om nödvändigt och fortlöpande behov av en annan persons hjälp både

  • när behovet är särskilt stort och
  • när det är mindre men fortlöpande.

Om klientens behov av hjälp gäller huvudsakligen omsorg, vård och övervakning, kan han eller hon utnyttja någon annan stödåtgärd inom social- och hälsovården.

Den personliga assistansen riktar sig till de sysslor som klienten utan handikapp eller sjukdom skulle klara av själv. Målet med personlig assistans är att hjälpa en gravt handikappad att förverkliga sig själv både hemma och utanför hemmet:

  • i de dagliga sysslorna
  • i arbete och studier
  • i fritidsaktiviteter
  • i samhälleligt deltagande och
  • i upprätthållande av sociala kontakter.

Ordnande av personlig assistans

Personlig assistans ordnas för dagliga sysslor, arbete och studier i den grad som den gravt handikappade klienten behöver. I fråga om fritidsaktiviteter, samhälleligt deltagande och upprätthållande av sociala kontakter ska personlig assistans ordnas minst 30 timmar per månad, om inte ett lägre timantal räcker för att tillförsäkra den gravt handikappade nödvändig hjälp.

Esbo ordnar personlig assistans på tre sätt:

  • enligt arbetsgivarmodellen, där den handikappade fungerar som arbetsgivare åt assistenten
  • enligt systemet med servicesedel , där den handikappade själv väljer och beställer den assistans han eller hon  behöver bland de servicesedelproducenter som staden godkänt
  • som köpta tjänster, där staden väljer en serviceproducent och beställer personlig assistans för den handikappade.

Sätten att ordna personlig assistans kan kombineras både med varandra och med övriga tjänster och stödåtgärder.

Arbetsgivarmodellen: lönebetalning till personlig assistent

Enligt arbetsavtalslagen ska timavlönade arbetstagare få lön minst två gånger per månad.

Om dina arbetstagare är timavlönade och Esbo stad betalar deras lön ska du skicka en lista över arbetade timmar till handikappservicen två gånger per månad:

Arbetstimmarna för 1 –15 dagen i månaden:

-> skicka timlistan till handikappservicen senast den 20 dagen i månaden -> avlöningsdagen är den 15 nästa månad.

Arbetstimmarna för 16 – sista dagen i månaden:

-> skicka timlistan till handikappservicen senast den 5 dagen i månaden -> avlöningsdagen är den sista dagen månaden efter att listan skickats.

Om dina arbetstagare är månadsavlönade med regelbunden veckoarbetstid, och Esbo stad betalar deras lön, ska du skicka timlistan månadsvis till handikappservicen senast den 5 dagen nästa månad. Avlöningsdagen för månadsavlönade är den sista dagen i månaden. Tillägg betalas på basis av timlistorna den sista dagen i månaden.

Ytterligare upplysningar

Handikappservicens information och handledning

Socialarbete och servicehänvisning

Rådgivning och handledning om personlig assistans