Stöd för närståendevård

Närståendevård betyder att en vårdbehövande äldre, handikappad eller sjuk person får vård och omsorg hemma av en anhörig eller någon annan närstående. Stödet för närståendevård är en helhet som består av tjänster för den vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och stödtjänster för närståendevårdaren.

Stödet för närståendevård beviljas efter behovsprövning. Kommunen kan bevilja stöd för närståendevård om

  • en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp eller av någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg i hemförhållanden;
  • en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service;
  • vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården ställer;
  • närståendevården i kombination med andra social- och hälsovårdstjänster är tillräcklig med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet;
  • den vårdbehövandes hem till sina sanitära och övriga förhållanden är lämpligt för den vård som ska tillhandahållas där
  • beviljande av stöd bedöms vara förenligt med den vårdbehövandes bästa.

Arvodet till närståendevårdaren bestäms enligt hur bindande och krävande vården är.

Ansökan om stöd för närståendevård görs på den bifogade blanketten. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg över den vårdbehövandes hälsotillstånd och vid behov också över närståendevårdarens hälsotillstånd. Innan stödet för närståendevård beviljas gör vi ett besök hos dig för att uppskatta vårdbehovet. 

Du kan ansöka om stöd för närståendevård och få mer information om servicen på följande sätt

  • klienter under 50 år: telefonrådgivning (kl. 9.00 - 11.00, p. 09 816 45285)
  • klienter som fyllt 50 år: Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor, tfn 09 816 33 333 vardagar kl. 9–15