Intensivt stöd för familjer

En för barnet utnämnd socialarbetare inom barnskyddet kan vid behov hänvisa  barnet, den unga eller familjen till tjänster inom barnskyddet som erbjuder intensivt stöd. Sådana här tjänster är familjerehabilitiering och intensifierat familjearbete.

Intensifierat familjearbete

Intensifierat familjearbete stöder klientfamiljer inom barnskyddet. Det är frågan om familjer som behöver särskilt stöd på grund av sin kritiska situation. Tjänsterna riktar sig till ungdomar i åldern 13–17 år och deras familjer. Det är frivilligt för familjen att delta i verksamheten. Verksamheten förutsätter vilja att förändras och engagemang av familjen. Hela familjen deltar i arbetet. Fokus ligger hemma hos familjen och baserar sig på att förstärka familjens resurser.

Målsättningarna med verksamheten inom familjen och med den unga baserar sig på den klientplan som den lokala socialarbetaren har utarbetat. Den unga, familjen, socialarbetaren och de ansvariga handledarna förbinder sig till de saker man kommit överens om under förhandlingarna. Familjernas situation, behovet av stöd och omfattningen av tjänsterna utvärderas regelbundet tillsammans med klienten. Träffar med familjer ordnas huvudsakligen på vardagar kl 7–20, vid behov också på veckoslut.

Kontaktuppgifter

Bojparkens barnskyddstjänster
Stensviksgatan 1 B, 3 vån., 02320 Esbo
PB 32217, 02070 ESBO STAD
Direktör katja.k.halonen@espoo.fi tel. 050 596 3618

Lystimäki barnskyddstjänster

Särskilda lösningar för intensifierat familjearbete

I familjearbetet som görs i hemmet ingår särskilda lösningarna för intensifierat familjearbete som är riktade i synnerhet till ungdomar i åldern 16–17 år och deras familjer. Barnskyddstjänsterna erbjuder flexibla och individuella, men samtidigt målinriktade, tjänster som kräver ett intensivt engagemang också av familjen. Arbetet sker hemma hos familjen och förutsätter att barnet kan bo hemma. Deltagandet i tjänsterna är frivilligt, men det krävs att familjerna förbinder sig till verksamheten. Kundmöten ordnas cirka tre gånger i veckan. Dessutom håller man kontakt med familjen per telefon.

Den unga, föräldrarna, socialarbetaren och handledarna i Lystimäki ställer tillsammans upp målen med verksamheten. Dessa kan handla om att stöda den unga som redan är på väg mot ett självständigt liv i problem som uppstår vid livshanteringen. De kan också handla om att hjälpa föräldrar till tonåringar att bevara sina krafter i föräldrarollen eller om att reda ut situationer då det känns att problemen hopar sig.

Familjerna hänvisas till tjänsterna via en socialarbetare och klientstyrningen. För att ha rätt till tjänsterna ska familjen vara klient inom barnskyddet.

Vi erbjuder mångsidiga arbetssätt och förbinder oss att följa värderingar såsom flexibilitet, kundorientering, delaktighet och målinriktning.

Ansvarig handledare
Sirpa Alaranta
tfn 046 877 3527
sirpa.alaranta@esbo.fi

Telefonjour kl. 20–08, tfn 046 8771162

Placering inom öppenvården och familjearbete

Om det uppstår situationer i familjen som kan lugnas ner genom att den unga tillfälligt flyttar ut ur hemmet, är det en placering inom öppenvården som gäller.  Lystimäki barnskyddstjänster har en avdelning med sju platser för ungdomar. Man arbetar med den unga i huvudsak på avdelningen och med föräldrarna både i hemmet och i Lystimäkis lokaler.

Målen med verksamheten fastställs i samarbete mellan en socialarbetare, den unga, föräldrarna och personalen i Lystimäki. Det övergripande syftet är att hitta lösningar till situationer som inte fungerar i familjen på ett sätt som de unga och deras familjer kan förbinda sig till. Verksamheten förutsätter att föräldrarna deltar i överens komna möten och att den unga går med på att tillfälligt bo på avdelningen i Lystimäki. Verksamheten pågår cirka tre månader åt gången, varefter verkningarna och behovet av tjänsten diskuteras tillsammans med familjen. När den unga återvänder till sitt hem efter att ha varit placerad inom öppenvården, kan arbetet vid behov fortsätta i hemmet.

Föräldrarna förblir vårdnadshavare trots att den unga tillfälligt bor på avdelningen. Familjerna hänvisas till tjänsterna via en socialarbetare och klientstyrningen. För att ha rätt till tjänsterna ska familjen vara klient inom barnskyddet.

Vi erbjuder en trivsam boendemiljö och förbinder oss att följa värderingar såsom flexibilitet, kundorientering, delaktighet och målinriktning.

Ansvarig handledare
Jukka Haarala
tfn 050 595 9738
jukka.haarala@esbo.fi

Handledarna tfn 046 8771162

Kontaktuppgifter: 

Lystimäki barnskyddstjänster
Storasvägen 2
02200 Esbo
PB 20202, 02070 ESBO STAD

Direktör Tiina Tranberg
tiina.tranberg@esbo.fi
tfn 050 351 1278

Barnfamiljers rehabilitering

Stödcentret för familjer i Domsby

I stödcentret för familjer i Domsby rehabiliteras barnfamiljer som är klienter hos barnskyddet. Vår utgångspunkt är att trygga uppväxten och utvecklingen hos barn tillsammans med föräldrarna. Familjerna får stöd i vardagens olika göromål.  Arbetet med familjen pågår både på centret och hemma hos familjen.

Rehabiliteringsperioden innehåller bl.a. träffar med familjen och föräldrarna, egna sessioner för barnet, gruppverksamhet, verksamhetsterapi och förhandlingar. För att rehabiliteringen ska bli lyckad är det viktigt att föräldrarna är motiverade och förbinder sig till att förändra familjesituationen.

Stödcentret för familjer består av tre avdelningar:

A-huset, tfn 046-8772351
ansvarig handledare Mirjam Nyberg, tfn 046-8772352

B-huset, tfn 046-8772356
ansvarig handledare Heikki Lappalainen, tfn 046-8772350

Öppenvård och stödgruppen
ansvarig handledare Anne Rättyä, tfn 046-8772349

Kontaktuppgifter:
Talkobranten 3, 02760 Esbo
PB 76200, 02070 ESBO STAD

Chef
tfn 043 8157 699
jari.mononen@espoo.fi

Vaktmästare 050 5165 143