Underhåll och underhållstöd för barn

Barnet har rätt till ett tillräckligt underhåll

Barnatillsyningsmännen i familjeenheten bekräftar avtalen som gäller underhåll av barnet då barnet bor i Esbo, eller ifall barnet inte har hemort i Finland men underhållsskyldigas hemort är Esbo.

Om en förälder inte på annat sätt sörjer för barnets underhåll eller om barnet inte varaktigt bor tillsammans med föräldern, kan det fastställas att underhållsbidrag ska betalas till barnet. Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt de kostnader som uppstår av detta. 

Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. Vid bedömandet av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, beloppet av tillbudsstående medel samt deras övriga, på lag grundade underhållsansvar.

Justitieministeriet har gett ut en anvisning om uträkning av storleken för underhållsbidrag för barn. Anvisningen är till sin natur en rekommendation. Den har gjorts upp med tanke på vanliga underhållssituationer och passar inte alla specialfall. Penningbeloppen i anvisningen har uppdaterats i början av år 2016. 

Underhållsbidragen är bundna vid levnadskostnaderna och höjdes med 0,47 % den 1 januari 2017. Höjningen gäller alla gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts. SHM Pressmeddelande 12/2016

I familjeenheten sköter byråsekreteraren om indexförhöjningsmärkningarna. Ifall Folkpensionsanstalten sköter om underhållsbidragen görs indexförhöjningsmärkningarna i Fpa.

Underhållsbidrag för ett barn som fyllt 18 år, s.k. utbildningsbidrag

Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter det att barnet fyllt arton år, om detta prövas skäligt. Då beaktas särskilt barnets anlag, utbildningstiden och kostnaderna för utbildningen samt barnets möjligheter att efter avslutad utbildning själv svara för kostnaderna för utbildningen.

Utbildningsbidrag kan inte direkt tillämpas på bestämmelserna för underhåll, utan förälderns ansvar för utbildningskostnader är sekundärt och prövningsbaserat. I praktiken gäller utbildningsbidraget för gymnasiestudier och yrkesinriktad utbildning.  Till utbildningskostnaderna räknas också levnadskostnader under studietiden.

Om utbildningsbidrag söks före barnet har fyllt 18 år, ska ansökaren vara barnets förälder. Ett myndigt barn söker utbildningsbidrag själv och riktar sina anspråk till bägge föräldrarna. Avtalet om utbildningsbidrag kan utformas och bekräftas hos barnatillsyningsmannen.