Villa vid havet

23.2.2017 kl. 12.59

Stadsplaneringsnämnden behandlar förslagen till delgeneralplanerna Bergö samt Stora och Lilla Bodö 2.3.2017. Från början var det en plan, men den har nu delats i två delar som behandlas av nämnden som separata ärenden.

Med ångbåt från Salutorget till Esbo

Planområdena ligger i Sommaröarna, som är känd för sin mångsidiga skärgårdsnatur och sommarvillorna från sekelskiftet över hundra år sedan. Till Sommaröarna kom man då med ångbåt från Salutorget i Helsingfors. Sommaröarna ingår i en värdefull kulturmiljö och sommarvillorna får skyddsmärkning.

Bergö får nya invånare

Bergö är huvudsakligen privatägd och har en gles bebyggelse av villor och fritidsbostäder. Där finns cirka 30 fastigheter med tre åretruntbostäder och 17 fritidsbostäder. En del av husen representerar den ursprungliga villabebyggelsen från början av 1900-talet och nio av husen har skyddsmärkts i delgeneralplanen.

På Bergö planläggs också ny, permanent bosättning. I delgeneralplanen ingår cirka 50 byggnadsplatser för permanent bosättning och fyra för fritidsbostäder. Bergö kunde alltså i framtiden ta emot cirka 200 nya invånare.

I planområdet finns ett mångsidigt urval av värdefull natur och miljö. I planen ingår också delar av Bergö-Ramsös och Ramsösunds naturskyddsområden.

Från Bergövägen till havsstranden

De nuvarande vägarna bevaras. Nya vägar blir Solvikudden, Bergöstigen och Stakaviksvägen.

Via två smala friluftsområden kan allmänheten också i fortsättningen ta sig från Bergövägen till stranden. Ett friluftsområde i ändan på vägen Solvikudden sträcker sig ända till stranden. Mitt på Bergö sträcker sig Bergöstigen från Bergövägen till stranden.

Vattenandelslag och vägunderhåll

Bergö hör till Sommaröarnas vattenandelslags vatten- och avloppsnät som är anslutet till nätet som drivs av Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Staden behöver inte bygga eller underhålla vägar, broar eller kommunalteknik. För vägarna svarar väglagen och för vatten och avlopp Sommaröarnas vattenandelslag. Delgeneralplanen möjliggör ändamålsenligt vatten och avlopp, men styr inte byggandet.

Utfärder i skärgården

Väster om Bergö och Flakaholm ligger sju små holmar och skär och öster om Flakaholm en holme. En av de västliga holmarna är i generalplanen för södra Esbo småhusområde och två är avsedda för fritidsbostäder. Alla dessa åtta små holmar planläggs emellertid nu till närrekreationsområden för att de är så små och låglänta.

Stora och Lilla Bodö

Norra delen av Stora Bodö i sydöstra Sommaröarna planläggs för sju nya fritidsbostäder som kompletterar den nuvarande bebyggelsen. Sydvästrä delen blir naturskyddsområde.

Sju av de befintliga sommarvillorna i planområdet skyddsmärks. 

På grundval av responsen på utkastet till delgeneralplan och bedömningen av verkningar för miljön av Ramboll Finland Ab har planerna på en bro till Stora Bodö och permanent bosättning övergetts.

Lilla Bodö ägs av Esbo stad och där finns en småbåtshamn. Där planläggs två nya byggnader som stöder båtliv, fiske och rekreation.

Delgeneralplanen Bergö
Bergö osayleiskaava

Delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö
Stora Bodö - Lilla Bodö

Ytterligare upplysningar:

Områdesarkitekt Christian Ollus, tfn 050 553 6171
Planläggningsingenjör Matias Kallio, tf 043 825 4590