Niittykallio on Niittykummun uusi tulokas

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.8.2017 klo 9.50

Niittykummun Niittykallio on Länsimetron raiteiden äärelle nouseva uudisrakennusalue. Niittykummun täydennysrakentaminen tuo lisää monimuotoista asumista ja palveluita 1960-luvulla syntyneeseen lähiöön. Niittykummun lounaisosaan, Länsiväylän ja Merituulentien väliselle alueelle kasvaa noin 1200 uuden asukkaan koti, jolla on naapurinaan Niittykummun keskuksen asuinkorttelit ja puisto sekä länsirajalla Gräsanoja.

Uudet kerrostalot on sijoiteltu maaston muotoihin sopivasti eri kortteleihin ja niiden korkeudet vaihtelevat neljästä kahdeksaan. Tämä jäsentää ja rytmittää yhtenäisiä julkisivuja. Korkeimmat uudet lamellitalot ovat 8-kerroksisia. Talojen julkisivut ovat rapatut tai valkobetoniset. Uudisrakennukset ovat suunniteltu muurimaisiksi, mikä vähentää samalla pihojen ja katutilojen meluisuutta. Niittykummun Huollon lämpökeskus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi 8-kerroksinen pistetalo.

Niittykallio-kadun varren rivitalokorttelia täydennetään kahdella nelikerroksisella kerrostalolla, jotka sijoittuvat jyrkkiin rinteisiin ja joiden räystäskorkeudet on sovitettu säilyviin rivi- ja kerrostaloihin. Korttelin nykyiset pientalot puretaan. Uusissa asuinkortteleissa pysäköinti sijoitetaan kannen alle ja kansien päälle rakennetaan toiminnallisia ja vehreitä pihoja.

Niittykummun parhaat piirteet säilytetään

Suunnittelualueen pohjois- ja keskiosassa sijaitsee kuusi kerrostaloa ja kaksi rivitaloa, joilla on kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Rakennukset on 1960-luvun alussa suunnitellut Osmo Lappo, ja ne muodostavat visuaalisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Näiden eteläpuolella on 1900-luvun puolen välin jälkeen rakentuneita pientaloja. Arvokkaat kerros- ja rivitalot suojellaan.

Kookas puusto ja avokalliot tekevät Niittykummusta viihtyisän ja myös lapsiperheiden suosiossa olevan rauhallisen asuinalueen, ja se on ollut myös liito-oravien kannalta suotuisaa elinympäristöä. Uusi täydennys- ja katurakentaminen on sovitettu yhteen liito-oravan tarpeiden kanssa ja liito-oravan elinympäristö sekä siellä kulkevat liito-oravan käyttämät latvusyhteydet turvataan.

Muutoinkin Niittykummun tunnusomaiset piirteet, kuten kookas puusto sekä avokalliot huomioidaan kaavoituksessa ja säilytetään. Itä-länsi-suunnassa kulkeva Niittykummunpuisto jää koskemattomaksi, kuten myös Gräsanoja. Kappelinotkon alueella oleva lampi säilytetään luonnonmukaisena ja siihen johdettavat hulevedet tulee käsitellä siten, että lammen luontoarvot eivät vaarannu. Gräsanojan laaksoon laaditaan puistoyleissuunnitelma. Niittykummun uusien asuinalueiden myötä asukkaiden yhteismäärä on noin 4500.

Lisätiedot:
Arkkitehti Sampo Sikiö, puh.  046 877 3474

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 30.8.2017

Esityslistat ja pöytäkirjat

Niittykallio-hanke