Ajoneuvojen siirrot

Espoon kaupunki voi siirtää ajoneuvon lähietäisyydelle, ajoneuvovarastoon tai suoraan jätteen loppukäsittelijälle. Ajoneuvojen siirtämisen edellytykset on määrätty ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa.

Lähisiirrot

Katualueella tehtävää työtä tai puhtaanapitoa haittaava ajoneuvo siirretään kaupungin toimesta lähimpään tähän tarkoitukseen sopivaan paikkaan kahden vuorokauden kuluttua siirtokehotuksen antamisesta. Yleensä siirtokehotus annetaan liikennemerkillä, jossa on arvioitu tehtävän työn ajankohta.  Siirron kustannuksista vastaa omistaja/haltija. Mikäli lähistöllä ei ole sopivaan kohtaa, jonne ajoneuvo voitaisiin siirtää, suoritetaan varastosiirto.

Liikenneonnettomuudet

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta siirtämään ajoneuvo pois onnettomuuspaikalta. Turvallisuutta vaarantavat ajoneuvot on siirrettävä heti liikennealueelta. Poliisi voi suorittaa viipymättä siirron liikennettä vaarantavalle ajoneuvolle. Kaupunki voi siirtää viipymättä ajoneuvon, joka haittaa huomattavasti liikennettä. Mikäli lähistöllä ei ole sopivaan kohtaa, jonne ajoneuvo voitaisiin siirtää, suoritetaan varastosiirto.

Varastosiirrot

Virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää kaupungin ajoneuvovarastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin havaitsemisesta. Yksityiselle alueelle väärin pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä.

Hylätyt ajoneuvot

Jos hylätyn ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta, kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että ajoneuvo poistetaan ympäristöstä kunnan alueella. Hylätyt ajoneuvot siirretään kaupungin ajoneuvovarastoon. Ennen siirtoa annetaan ajoneuvon omistajalle ja haltijalle kehotus siirtää ajoneuvo pois kahden vuorokauden kuluessa. Kehotus annetaan kiinnittämällä se ajoneuvoon.

Jos hylätyn ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin ilmoitustaululla. Mikäli ajoneuvo on palanut tai se on vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, kaupunki siirtää ajoneuvon suoraan vastaanottopaikkaan.

Voit ilmoittaa hylätyistä ajoneuvoista asiakaspalveluun tai jättää palautteen verkkosivun palautejärjestelmässä. Ilmoituksessa tulee kertoa tarkka sijainti, auton merkki ja väri sekä rekisterinumero. Mielellään tieto myös siitä, miten kauan auto on ollut hylättynä.

Maksamattomat pysäköintivirhemaksut

Mikäli ajoneuvoon kohdistuu viisi tai enemmän maksamatonta lainvoimaista pysäköintivirhemaksua, voidaan ajoneuvo siirtää viipymättä kaupungin ajoneuvovarastoon. Edellytyksenä ajoneuvon luovuttamiseksi varastosta on siirtokulujen sekä pysäköintivirhemaksujen suorittaminen.

Siirrosta lähtee tieto ja lasku omistajalle

Kaupunki antaa siirrosta kirjallisen päätöksen tiedoksi rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Päätös annetaan viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä kehotetaan noutamaan ajoneuvo 60 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Ohjeet ajoneuvon lunastamiseksi takaisin

Kuulutettavat ajoneuvot kehotetaan noutamaan 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Mikäli ajoneuvon omistaja haluaa noutaa ajoneuvonsa varastosta, hänen tulee maksaa siirtolasku ennen lunastusta. Ajoneuvo luovutetaan omistajalle maksukuittia vastaan. Mikäli ajoneuvoa ei määräajassa noudeta, kaupunki laskuttaa tai perii oikeusteitse siirrosta aiheutuneet kulut.

Siirto suoraan loppukäsittelyyn

Mikäli ajoneuvo on siinä määrin tuhoutunut, että kyseessä on jätelain mukainen jäte (romuajoneuvo), on ajoneuvon haltija tai omistaja velvollinen toimittamaan ajoneuvon jätteen loppukäsittelijälle.  Ajoneuvon omistajalle tai haltijalle annetaan kehotus siirtää ajoneuvo seitsemän vuorokauden kuluessa. Mikäli ajoneuvon omistaja tai haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta, kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että ajoneuvo poistetaan ympäristöstä kunnan alueella. Kaupunki siirtää romuajoneuvon suoraan jätteen loppukäsittelijälle.

Yksityiseltä alueelta romuajoneuvo siirretään alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä.

Siirtotaksat

Espoon kaupungin teknisen lautakunnan päättämät ajoneuvojen siirtämistä koskevat taksat ovat:

  1. Siirtokustannukset peritään yksityisen palveluntuottajan laskun mukaisesti (sisältäen alv).
  2. Ajoneuvojen hävittämiskustannukset peritään yksityisen palveluntuottajan laskun mukaisesti (sisältäen alv).
  3. Lisäksi peritään seuraavat kustannukset:
  • Säilytys alkavaa viikkoa kohti 24,00 €/ajoneuvo (alv 0%)
  • Arviointipalkkio 33,00 €/ajoneuvo (alv 0%)
  • Hallintokustannukset 41,00 €/ajoneuvo (alv 0%)
  • Siirtokulut 62,00 €/ajoneuvo (alv 0%)