Luvan hakeminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hankkeeseen haetaan määräysten mukainen lupa, rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä ryhmä tarvittavien alojen asiantuntemusta.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijät antavat ohjeita ja neuvoja sekä tarvittavista luvista että lupamenettelystä. Lupakäsittelijöiden aluejako ja yhteystiedot löytyvät Rakennusvalvontakeskuksen etusivulta.

Rakennuslupakäsittelyn ja päätöksenteon vaiheet on tiivistetty neljään vaiheeseen. Tilastoa-otsikon alta löydät ajantasaista, kuukausittain päivittyvää tietoa lupahakemusten käsittelyajasta sekä käsittelyssä juuri nyt olevien hankkeiden lukumäärästä.

Rakennuslupaprosessi (pdf)

1. Ennakkokäsittely

2. Lupakäsittely

3. Lupapäätös

4. Muutoksenhaku

5. Tilastoa saapuneista ja päätetyistä luvista sekä käsittelyajoista

1. Ennakkokäsittely käynnistää lupaprosessin

Espoon rakennusvalvontakeskuksessa halutaan painottaa ennakkokäsittelyn merkitystä. Rakennushankkeen rakennuttaja ja pääsuunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelun käynnistyessä. Siten tulee käytyä riittävän ajoissa läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat edellytyksiin myöntää lupa. Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien suunnitelmien tarkastuksella varmistetaan, että lupahakemus kaikkine liitteineen on riittävän kattava, suunnitelmat kaavan ja määräysten mukaiset ja rakennettava rakennus ympäristöönsä sopiva. Tämän jälkeen lupahakemus voidaan jättää käsittelyyn.

Keskeinen osa Espoon rakennusvalvontakeskuksen ennakoivan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys lupakäsittelyn alkuvaiheissa. On luvan hakijan etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Lupaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että suunnitteluun on kytketty hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat.

Lupahankkeen käynnistämiseksi lupa perustetaan sähköiseen asiointipalveluun, missä pyydetään ennakkokäsittelyä viestikentän kautta ennakkokyselyllä. Lupahankkeen perustajan (usein pääsuunnittelija) tulee huolehtia, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lukuoikeus kyseiselle hankkeelle.

Lupakäsittelijöiden yhteystiedot kaupunginosittain

2. Lupakäsittely

Lupahakemuksesta pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri tahoilta, mm. kaupunkisuunnittelu- ja kaupunkitekniikan keskuksesta tai kaupunginmuseolta. Suuret ja vaativat hankkeet viedään rakennusvalvonnassa toimivien kaupunkikuva- ja teknisen toimikunnan arvioitaviksi.

Kaupunkikuvatoimikunnassa tarkastellaan hankkeen sopivuus rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä kaavanmukaisuus. Teknisessä toimikunnassa tarkastellaan erityisesti turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat asiat, mm. rakenne- ja palotekniset ratkaisut. Katuliittymä- ja liikennejärjestelyistä kaupunkitekniikan keskuksen lupainsinööri antaa tarvittaessa lausuntonsa.

Lupahakemuksesta kuullaan naapureita joko hakijan tai kaupungin toimesta.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana. Puutteellisen hakemuksen jättämisestä lupakäsittelyyn ei ole hankkeen etenemisen kannalta etua. Jos hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta olennaisia asiakirjoja tai suunnitelmat ovat keskeneräisiä, ei luvan käsittelyä voida aloittaa, eikä arvioitua päätöspäivämäärää antaa.

Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto, esittelymateriaali ja ennakkokannanotto -ohje

Teknisen toimikunnan esittelymateriaali -ohje (pdf)

Naapureiden kuuleminen rakennushankkeessa (pdf)

Luvan hakemiseen liittyvät ohjeet

3. Lupapäätös ja luvan lainvoimaisuus

Rakentaminen tai muu toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, kun lupa on  myönnetty ja se on tullut lainvoimaiseksi. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt asetettavan vakuuden nojalla ennen lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta voi hakea lupahakemuksen yhteydessä. Tehdystä lupapäätöksestä laskutetaan Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen lupamaksu.

Rakennusvalvontataksa (pdf, 221 Kt)

Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille on annettu päätösvalta alle 2000 m² laajuisissa uudisrakennushankkeissa sekä kaikissa rakennuksen turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttavissa korjaus- ja muutoshankkeissa. Viranhaltijat päättävät myös toimenpideluvista ja maisematyöluvista, ellei niillä ole merkittävää kaupunkikuvallista vaikutusta sekä lisäksi muiden kuin suojeltujen rakennusten purkuluvista.

Viranhaltijapäätöksissä päätöspäivät ovat tiistai ja torstai. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä päätöspäiviä seuraavina päivinä, keskiviikkona ja perjantaina (julkipanopäivät) rakennusvalvonnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla.

Leimattu lupapäätös on saatavilla sähköisestä asiointipalvelusta pian päätöksenteon jälkeen. Sähköisen päätöksen saaminen asiointipalvelusta vaatii vähintään lukuoikeudet kyseiselle lupahankkeelle. Päätös voidaan myös postittaa, jos hakija niin erikseen pyytää. Lainvoiman viranhaltijan tekemä päätös saa 14 vuorokauden jälkeen, laskettuna antopäivästä.

Viranhaltijoiden päätösten julkipanolista

Rakennuslautakunnan päätökset

Suuremmat rakennushankkeet sekä kaupunkikuvallisesti merkittävät tai ympäristöstä huomattavasti poikkeavat toimenpide- ja maisematyöluvat sekä suojeltujen rakennusten purkuluvat ratkaistaan rakennuslautakunnassa. Rakennuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein.

Rakennuslautakunnan kokoonpano ja kokousaikataulut

Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat

Lupapäätöksen voimassaoloaika ja jatkaminen

Myönnetty lupa on oikeus tietyn rakentamistoimenpiteen tai muun toimenpiteen suorittamiseen. Toimenpidettä ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa, vaan lupa voidaan jättää raukeamaan. 

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa.

Lupapäätöksen voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta luvan voimassaoloaikaa voidaan maankäyttö- ja rakennuslaissa mainituin edellytyksin jatkaa.

4. Muutoksenhaku

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennuslautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Rakennuslautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Helsingin hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Asianosaisille toimitettaviin lupapäätöksiin liitetään mukaan muutoksenhakuohje.

5. Tilastoa saapuneista ja päätetyistä luvista sekä käsittelyajoista